Dato: 23. juni 1868
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

606. Fra Henriette Collin.

Aalsgaard 23de Juni [1868].

Der faldt en Draabe Vand paa Papiret i det Øieblik jeg satte mig til at skrive, men det var ingen Taare kjere Andersen, det maatte da være en Glædestaare over de Regndraaber som nu begynder at falde ned fra Himlen og fylder alles Hjerter med Taknemlighed.–Jeg tænker mig Dem nu fuldkommen helbredet kjere Andersen, thi efter min og langt klogere Folks Erfaring er Skinnebens Stød altid pinlige og længe om at Peges, men dermed er ogsaa det værste sagt om dem'ndash;og naar De i en mørk Gang støder paa en jernbeslaget Kasse, saa maa man dog kalde det »Godt derfra« naar De ikke kommer langt værre tilskade.–

De har altsaa hørt at min Broder givter sig igjen og undret Dem over at jeg ikke har skrevet derom, og det kan jeg godt begribe. Sagen var at jeg ikke havde Lyst til at omtale Noget som opfyldte mig med mange alvorlige Bekymringer og som skulde være en Hemmelighed.

Caroline Oltmann er, saavidt jeg kan skjønne, en god og forstandig Pige paa 30 Aar med et tækkeligt og tiltalende Ydre; at hun har Mod har hun vist ved at ville binde sit Liv til en, næsten gammel og skrøbelig Mand med 3 Børn, og at hun er lykkelig ved at gjøre det, derom har hun 1000 Gange forsikkret mig'ndash;Hun har mange gode Interesser og hvad hendes Sands for Digtekunsten angaar saa sværmer hun især for HC Andersen.–See her har De Historien kjere Andersen, hvad der yderligere kan siges, eller rettere sagt hvad jeg yderligere har at sige'ndash;tænke og føle i denne Anledning, det kan De faa at vide naar De kommer hjem saafremt det har nogen Interesse for Dem.–

Aalsgaard vrimler nu af Kjøbenhavnere og nærmere eller fjernere Bekjendte'ndash;Roeds Lunds Billes og Fengers det er Bakkefolket'ndash;Molbecks, Bartholins, Raasløffs er Dalboerne, de Sidste endnu ikke komne.–Omgangen indskrænker sig mest til Samtaler paa vor saakaldte Gade og Indbydelse til vore Seiltoure i vor egen Baad der lyder Navnet Rigmor'ndash;

Theodor hilser Dem meget og siger en heel Deel Munterheder som jeg skal skrive til Dem, men Papiret er fuldt og Haanden træt.

[I Margen: ] Jonas er i Byen for at see til »Sine Been«–Edvard er paa Søen og Louise hilser saa mange Gange'ndash;Fru Lund hilser hjerteligst'ndash; Mange Hilsner til Biskoppen fra

Deres

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost