Dato: 21. juni 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Thorning Engelstoft
Sprog: dansk.

Altona den 21 Juni 1868

Kjære Hr Biskop Engelstoft!

I dette Øieblik gik Lægen fra mig efter at have set til og forbundet mit syge Been; jeg spurgte ham om jeg turde reise Tirsdag-Morgen, da jeg saa vilde mælde Dem min Ankomst, han meente imidlertid at jeg ikke skulde bestemme den før Torsdag, til den Tid troede han at det vilde være saa langt bedre, at Benet ikke leed ved efen Bevægelse og Anstrængelse Reisen dog medfører. Igaar gik jeg ved en Stok noget om­kring i Haven, sad og saae ud over Elben og det har ikke været mig til Skade; jeg har endogsaa bedre' sovet, saa at jeg er glad ved at det saaledes gaaer frem; men De seer, det har været et alvorligt Stød jeg har faaet og Lægen her mener at Reisen fra Ems her til, i hvor forsigtig jeg end var, dog har anstrænget Benet. J eg er imidlertid hos elskværdige Menne­sker, der have Hjerte for og Velstand til at gjøre mig min Syge tilstand næsten behagelig, jeg har Blomster, jeg har Bø­ger, jeg hører Musik, jeg faaer Besøg af flere Danske, Tiden gaaer let og snart, men dog længes jeg nu efter Hjemmet, efter at være et Par Dage i Odense og derfra at naae Kjø­benhavn, og ogsaa samles med Vennerne der. Collins ere i Hellebæk det er allerede en lille Reise, men Melchiors have deres smukke Landsted2 tæt ved Byen, min Stue hos dem er allerede i Stand og venter paa mig, skrive de. Jeg vil nu haabe og troe at jeg førstkommende Torsdag, med Toget der om Morgenen gaaer fra Hamborg indtræffer i Odense og kommer ikke endnu et Brev eller Telegram og mælder at jeg til videre maa forholde mig stille, da betyder det, at jeg er med Banetoget den nys bestemte Dag: Torsdag 25de. Jeg haaber at finde Dem og hele Familien i Bispegaarden i bed­ste Velgaaende, see igj en andre Venner i Byen; mine bedste Hilsener til Dem Alle. Hr. Adj. Nielsen og hans Forlovede beder jeg Dem at De vil lykønske. Professor Henrichsens, liges(j.a ogsaa Kancelliraad Dreiers hilses. De vide vel om mit Uheld, men ogsaa nu, at det gaaer bedre, dog det er ogsaa i Dag paa tolvte Dag siden jeg stødte Benet.

Veiret er varmt, men jeg har den kjøligste Stue i Huset, skyggefulde Træer uden om og hele det friske grønne Land­skab for Øie. Jeg kan ikke nok føle mig glad over at være saa vel optaget og saa mageløst pleiet som jeg er det.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus