Dato: 20. juni 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Altona den 20 Juni 1868

Kjære Ven!

Ja endnu er jeg ikke naaet Hjemmet, mit syge Been, som jeg skrev til Dem om, har ikke tilladt det. Jeg maatte endnu blive to Dage længer i Ems og havde siden en Deel Smerte ved at sidde i Banevognen, først til Köln, saa til Hanover og endeligt til Hamborg; der i Hotellet fik jeg flere Besøg; en elskværdig, velhavende Familie, som jeg kjender fra Kjøbenhavn, indbød mig paa det hjerteligste at boe hos sig og faae den Pleie jeg ikke kunde faae saa god i Hotellet. Jeg fandt at jeg burde tage mod det velmeente Tilbud og jeg har det saa godt som Velvillie og Formue kan forskaffe mig det. Lægen har endnu hver Dag seet til mit stødte Been og forbundet det, men Saaret brænder, jeg er ikke rolig, uagtet Lægen siger at det gaaer godt fremad; for Øiet synes det ogsaa saaledes, men i Fornemmelsen synes jeg ikke det bedres. Jeg veed nu ikke om Lægen lader mig tage afsted om et Par Dage, det jeg gjerne vilde for at naae Odense, hvor jeg i Bispegaarden vil finde et hyggeligt Hjem. Jeg længes efter at høre fra Dem, kjære Ven, men det kan vel ikke skee medens jeg er her i Altona, sender De imidlertid Brev, da lad det komme til Hr Dr: Marcus i Altona, han er gift med Groserer Melchiors Søster, De kjender vist ham og hans Frue fra Melchiors paa "Rolighed", han tager sig særdeles af mig og forsikkrer mig at jeg er en saa sund Natur at jeg bliver tidligere rask end de fleste Andre. Men tænk Dem:, jeg, som er et saadant uroligt Blod, maa ligge med opbundet Been og ved Stok humpe ind i Spisestuen. - Af Nyheder, De maaskee kan benytte, kan jeg fortælle at den berømte Otto Speckter, der, uden at forringe Pedersens store Fortjeneste, dog har givet de meest geniale Billeder til mine Eventyr, har fra London faaet Bestilling paa at illustrere alle mine seneste "Eventyr og Historier". Han har besøgt mig og det ere ganske udmærkede Tegninger de han allerede har fuldendt. Især overraskedes jeg ved et deiligt Billed til "Sommergjækken" og to andre til "Gjemt er ikke glemt". Fra Bloch har jeg endeligt faaet Brev, han meddeelte mig at han havde holdt Bryllup og med sin unge Kone nu var i deres nye Hjem. Hils ham! hils Melchiors, Billes, Hansen, Høedt, Henriques, Alle, som venligt erindrer mig, hver som De veed er mig venlig stemt. Lykønsk fra mig Deres Broder og hans Brud.

Hjerteligst

H.C.Andersen

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen

Altona den 20 Juni 1868

Kjære Ven!

Ja endnu er jeg ikke naaet Hjemmet, mit syge Been, som jeg skrev til Dem om, har ikke tilladt det. Jeg maatte endnu blive to Dage længer i Ems og havde siden en Deel Smerte ved at sidde i Banevognen, først til Köln, saa til Hanover og endeligt til Hamborg; der i Hotellet fik jeg flere Besøg; en elskværdig, [overstr: meget] velhavende Familie, som jeg kjender fra Kjøbenhavn, indbød mig paa det hjerteligste at boe hos sig og faae den Pleie jeg ikke kunde faae saa god i Hotellet. Jeg fandt at jeg burde / tage mod det velmeente Tilbud og jeg har det saa godt som Velvillie og Formue kan forskaffe mig det. Lægen har endnu hver Dag seet til mit stødte Been og forbundet det, men Saaret brænder, jeg er ikke rolig, uagtet Lægen siger at det gaaer godt fremad; for Øiet synes det ogsaa saaledes, men i Fornemmelsen synes jeg ikke det bedres. Jeg veed nu ikke om Lægen lader mig tage afsted om et Par Dage, det jeg gjerne vilde for at naae Odense, hvor jeg i Bispegaarden vil finde et hyggeligt Hjem. Jeg længes efter at høre fra Dem, kjære Ven, men det kan vel ikke skee medens jeg er her i Altona, sender De / imidlertid Brev, da lad det komme til Hr Dr: Marcus i Altona, han er gift med Groserer Melchiors Søster, De kjender vist ham og hans Frue fra Melchiors paa "Rolighed", han tager sig særdeles af mig og forsikkrer mig at jeg er en saa sund Natur at jeg bliver tidligere rask end de fleste Andre. Men tænk Dem:, jeg, som er et saadant uroligt Blod, maa ligge med opbundet Been og ved Stok humpe ind i Spisestuen. - Af Nyheder, De maaskee kan benytte, kan jeg fortælle at den berømte Otto Speckter, der, uden at forringe Pedersens store Fortjeneste, dog har givet de meest geniale Billeder til mine Eventyr, har fra London faaet Bestilling paa at illustrere alle mine / seneste "Eventyr og Historier". Han har besøgt mig og det ere ganske udmærkede Tegninger de han allerede har fuldendt. Især overraskedes jeg ved et deiligt Billed til "Sommergjækken" og to andre til "Gjemt er ikke glemt". Fra Bloch har jeg endeligt faaet Brev, han meddeelte mig at han havde holdt Bryllup og med sin unge Kone nu var i deres nye Hjem. Hils ham! hils Melchiors, Billes, Hansen, Høedt, Henriques, Alle, som venligt erindrer mig, hver som De veed er mig venlig stemt. Lykønsk fra mig Deres Broder og hans Brud.

Hjerteligst

H.C.Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 92-95)