Dato: 3. juni 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Outchy, beau rivage den 3 Juni 1868.

Kjære Fru Scavenius!

Endnu er jeg ved Genfersøen, men i morgen gaaer det nordpaa og om ikke længe er jeg i Danmark. Jeg har tilbragt en halv Snees særdeles behagelige Dage i Amsterdam, i et rigt, behageligt Huus og dagligt seet mange Venner af mine Skrifter, som ere meget udbredte og læste i Holland. Éen Aften læste den berømte Digter Ten-Kate et Par versifiserede Oversættelser af mine Eventyr, men jeg synes dog det klæder disse bedre at træde op i Prosa end i Vers. Paa Veien fra Amsterdan til Rotterdam, traf jeg sammen med Rochhausen, der kom fra Stockholm med sin unge Frue, født Baronesse Wedel. I Gent blev jeg et Par Dage, men i Paris kun een Uge, uagtet jeg denne Gang boede bedre end tidligere og mødte megen Velvillie, men Paris var ikke iaar det det var under Udstillingstiden. Grev Leon Moltke besøgte jeg to Gange, men traf aldrig Nogen hjemme derimod hans Moder fik jeg talt med, hun glædede sig til at komme til Glorup og blive der i flere maaneder, hun vilde være der før den 10 Juni, Grevens Fødselsdag. Det var en voldsom Varme de to Dage jeg reiste fra Paris over Dijon til Schweitz. Jernbanen er lagt hen over Jurabjergene og frembyder et storartet Skue; man flyver i Høiden langs Klipperanden og seer ned paa Byer med deres Kirketaarne. Da jeg seent paa Aftenen naaede Neuchatel, havde jeg det Uhelt paa Banegaarden at falde og slaae Hul paa Albuen og begge Knæ, saa at jeg i to Dage maatte holde mig stille, nu er det overstaaet. Fra Neuchatel tog jeg efter Indbydelse af en Ven, Jules Jürgensen fra Locle, som har kjøbt sig et Landsted ved Genf, her var jeg en Uge og nu efter et kort Ophold ved Søen flyver jeg, om Gud vil, i morgen til Bern og videre hjemad. Vidste jeg at Grev Frijas var i Interlaken, da lagde jeg Veien derom, men jeg hørte det kun som en Muelighed, da jeg var i Paris og jeg gaaer da ikke der hen, da Varmen er utrolig og Interlaken ligger meget indesluttet, jeg veed hvad jeg leed der ifjor. Deres Naade er vel paa Basnæs? den kjære Otto er der vel ogsaa, eller begynde allerede hans militaire Pligter. Paa Borreby haaber jeg staaer alt vel. Brev vilde jeg jo saa gjerne see fra Deres Naade, men selv om De vilde forunde mig et saadant da veed jeg intet sikkert Sted uden i Hamborg Hotel de l’Europe, det tidligste jeg er der bliver da den 12 Juni, og jeg bliver kun een Dag, men tager saa til Odense hvor jeg boer hos Biskoppen; er Fru Serre paa Glorup, reiser jeg der hen, ellers udsættes Besøget til Fru Serre kommer. Endnu er her ikke mange Fremmede i Schweiz men med hver Dag komme flere og flere. Veiret er saa udmærket det kan være, kun for varmt, stadigt det samme nu i fire Uger; sen Grevinde Holstein og hele Familiekredsen der min hjertelige, ærbødige Hilsen og bevar i venlig Erindring, Deres naades taknemlige H.C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus