Dato: 30. maj 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Geneve 30 Mai 1868

Kjære Ven!

De maa dog vide hvor i Verden jeg er! for Øieblikket boer jeg allerede i flere Dage hos min Ven, vor Landsmand Jules Jørgensen, der har sit Hjem i Locle, men nu har købt sig et landsted ved Genève, han har indbudt mig og jeg bliver Pindsen over; dette Sted er det Sydligste jeg denne Gang kommer og her er en saadan Varme at man ikke i et halvt hundred Aar har kjendt til en saadan i Mai, det er som for Juli=Maaned; efter ni om Morgenen og før syv om Aftenen er det ikke til at vandre om i det Frie; i dette Øieblik sidder jeg i halv Mørke med nedrullede Persienner og skriver dette. Om min Reises Begyndelse, Opholdet i Odense, Oplæsningen der har De vist hørt eller læst, der kom en ganske net Indtægt til de fattige Haandværker og deres Enker, hvilket var mig en stor Glæde. I Theatret opførtes den nye Barselstue, og efter Forestillingen udbragtes et livligt "Leve"! Jeg blev en halv Snes Dage i Amsterdam og hørte, en festlig Aften, Ten-Kate læse et Par af mine Eventyr i hollandske Vers; ved Juletid udkommer Samlingen med mit Portræt.

I hvor fortræffeligt end de smaa Historier ere gjengivne, troer jeg det dog klæder dem bedre at komme frem i deres hjembaarne Prosa=Klæder.

Fra Amsterdam tog jeg til Gent hvor jeg ogsaa hos Venner tilbragte et Par smukke Dage, saa at De seer at jeg er mere i Familie=Kreds, end i Hoteller. Paris behagede mig denne Gang ikke meget; jeg savnede Udstillingen og hele det Liv, som da rørte sig. Een af Vennerne fra den Tid traf jeg dog sammen med, nemlig Kammerherre Wolfhagen; to, tre Dage var vi sammen, saa reiste han til London og jeg fik hans Værelse i Hotel place du palais royal ud mod Louvre, boede godt og paa anden Sal; ogsaa Dr Arndrup og Einer Drevsen var i Paris. Theatrene havde Intet af Interesse at frembyde, kun gamle Aubers nye Opera, men Varmen var saa voldsom at jeg kun holdt to Acter ud. Fra Paris lagde jeg veien over Dijon, det var to infernalsk varme Dage, jeg kom aldeles ødelagt til Schweiz. Veien over Jurabjergene er imidlertid ganske storartet; Banetoget snoer sig som en Slang høit om Fjeld-Randen, smutter gjennem Tunnel ved Tunnel; Byerne med deres Kirketaarne titte op til Een. Forunderligt at man ikke styrter ned og brækker Halsen. Et Uheld havde jeg dog da jeg naaede Neuchatel, det var seent paa Aftenen, jeg var allerede ude af Vognen og vilde ind at hente min Kuffert, da saae jeg ikke at Fortovet løftede sig et Trin og jeg faldt i hele min Længde og slog Hul paa Albuen og begge Knæe, saa at jeg i to Dage maatte holde mig inde; nu er Skindet helet, men jeg har dog Ømhed i Knæene. I Søndags kom jeg her til Genève. Herfra gaaer det saa smaat nordpaa, det vil sige først nordpaa i Schweiz, men vil Gud er jeg ved Slutningen af Maaneden i Danmark. Hvorledes gaar det med Trykningen? hils den fortræffelige Hr Møller, jeg veed hans Omhu og Kjærlighed for mine smaa Digtninger. De selv er vel hele Ugen i Byen, ligesaa Deres Broder, men Familien er paa Landet og Søndagen kun faar Solskin af Husbonden. Hils min elskværdige Ven, Deres Svoger Leiutenant Jøncke og Frue. Deres Moder og Søster maa ikke glemmes. Jeg lægger et lille Epistel ved, det er til Fru Kock, De er nok saa venlig at sørge for at det kommer i hendes Hænder. Hvert Brev jeg erholder hjemme fra dufter med Forlovelser, det er nok næsten en lyksalig Smitsot hjemme. Det var deiligt at faae et Brev fra Dem, det vil sige naar det kun indeholder Behageligheder, men hvor er jeg vel at finde i min Omflyven? Jeg veed ikke, før i Hamborg: Hotel de l'Europe, men saa er jeg jo lige ved Porten til Hjemmet; dog ogsaa der bliver jeg glad ved den skriftlige Hilsen.

Venskabeligst

H. C. Andersen

Til Hr Boghandler Th: Reitzel.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 58-60)