Dato: 15. maj 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Paris d. 15 Mai 1868.

Kjære Fru Melchior! I Mandags om Eftermiddagen Kl sex var jeg her i Paris, hvor Einar Drewsen stod i Banegaarden og tog mod mig. I Hotellet paa Place Palais royal, traf jeg vor Landsmand, Kammerherre Wolfhagen, jeg har nu faaet hans Værelse paa anden Sal ud til Rue Rivoli hvor jeg seer Gaden i hele dens Længde, han reiste iaftes til London og jeg valgte hans lille smukke Lejlighed, der vel er lidt dyr, men jeg bliver her neppe mere end en otte Dage, thi Paris er ikke hvad det var under Udstillingen, denne selv var et Glandspunkt; her er heller ingen Nyheder i Theatrene, og de bedste Kræfter ere borte. Jeg kjørte i Dag ud til Grevinde Moltke som endnu er her i Paris. Hils Greven meget fra mig. Vor Minister og Frue har jeg to Gange søgt men ikke seet. Derude fandt jeg en Deel Breve fra Hjemmet, Deres kjære Fru Melchior, fandt jeg poste restante, det var en sand Glæde at læse de kjære Meddelelser. Hvad der overraskede mig var at høre at en Søn af Prof.Abrahams optræder paa det kongelige Theater som Ebbesen i "Elverhøi"; hvilken af Sønnerne er det?

Det gaaer nok daarligt med Casino? Jeg har ladet mig overtale til at Hr Stigaard giver Mulatten, han kan vel give Hovedrollen, men hvorledes bliver det med de Andre? Jeg er glad at jeg er langt borte, skjøndt jeg faaer vel nok en Døning af Kritik i eet eller andet dansk Blad, om det kommer mig for Øie. Igaar før Wolfhagen reiste havde han indbudt mig, to amerikanske Damer han kjendte fra Nizza og som yndede mine Skrifter, samt en hollandsk Læge fra Japan, at spise Frokost med sig. Wolfhagen var oppe at hente mig, de andre stod og ventede. Jeg har hørt Aubers nyeste Opera Le premier jour de bonheur, Musiken er mærkelig frisk af en saa aldrende Mand, han er jo oppe i de 80. Han har fire Gange været tyve Aar, sagde i den Anledning en smuk Dame til ham, fortæller man.- Nu tænker jeg at De er paa Rolighed, hils mine fire Blomster som der ere i Pleje, jeg haaber at de trives vel; mon ikke Passionsblomsten skulde sætte Blomst - Hjerteligst

Deres taknemlige

H. C. Andersen.

Vil De sende Brev til Neuchatel poste restante.

Tekst fra: Niels Oxenvad