Dato: 14. maj 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

Paris Torsdag den 14 Mai 1868.

Kjære Fru Collin!

I Dag otte Dage forlod jeg Amsterdam, samme Morgen tog Wilhelm Boye til Leyden paa sin Videnskabs Vegne, men vilde efter et Par Dage igjen være tilbage. Om kort Tid fløtter Georg Brandt paa Landet, boer der sammen med sin Broder, Leiligheden er kun lille og derfor følger Boye ikke med, men reiser hjem til Kjøbenhavn, han har Lyst til at gaae med Dampskib over Nordsøen; jeg gad vide om det skeer. Under mit Ophold i Amsterdam fik jeg Indbydelse af Hollands rigeste Digter van Kneppelhout der har et Slot ved Arnheim, han og hans Kone tænke paa i Juli at besøge Danmark, det var nu saa deiligt mente han, at vi to kunde tale sammen derom og da hans Kone øvede sig i dansk ved mine Eventyr, kunde hun faae lidt bedre Udtalen af Sproget. Jeg tog ikke mod Indbydelsen men gav et tydeligt Vink at han skulde indbyde Boye, han kunde skrive til Brandt, jeg troede at min unge Ven paa Hjemreisen i disse Dage vilde være en heldig Gjæst, hvad Sproget angik, men at jeg ikke havde talt tilham herom. Om nu Hr Keppelhout tager Notits af mit løst henkastede, men forstaaelige Vink veed jeg ikke. Fru Kneppelhout er en høist elskværdig Dame af / adelig Byrd, Manden skriver paa Fransk, stift, ikke udødeligt, holder meget af mine Skrifter og er nerveus sygelig. Hils Fru Boye og siig at jeg holder meget af Wilhelm og fandt ham begavet og elskværdig. Georg Brandt havde en stor Middag og Aften for mig, hvor den berømte Ten-Kate læste flere af mine Eventyr som han har oversat paa Vers. Jeg var der sammen med en Landsmand Kjøbmand Løwener fra Gent, han bad mig boe hos sig naar jeg kom der og jeg tog mod Tilbudet og fandt et velindrettet hyggeligt Huus og en ung elskværdig Kone af god Familie ogsaa her var en Festmiddag for mig. Jeg blev der to Dage og kom her til Paris i Mandags Aftes, hvor Einar Drevsen tog mod mig paa Nordbanen; han er aldeles indtaget i Paris, jeg finder den denne Gang kjedelig, det er aldeles ikke som i UdstillingsTiden og paa Theatrene er ikke en Forestilling værd at see, Nielsen og Patty ere borte. Jeg reiser rimeligviis herfra allerede paa Mandag, hvor Deres Breve senere skulde søge mig vil mit næste Brev til Deres Mand sige. Jeg skriver paa næste Blad et Par Ord til Frue Drevsen, De maa gjerne læse dem, hils Deres, Børn og hele Familien

fra Deres hengivne H. C. Andersen

(I venstre margin:) N.B.: Vær saa venlig at sende Breve til Neuchatel Suisse poste restante

Tekst fra: Solveig Brunholm