602. Fra E. og Henriette Collin.

Her er ankommet et N° af Aunt Judy's Magazine, hvori findes: Kept close is not forgotten. transl. by H. Ward and H. Plesner. Det er sendt til Deres Adresse under Korsbaand og bliver hos mig til Deres Hjemkomst. Som sædvanlig har jeg aabnet to til Dem ankomne Breve; det Ene var fra en Nødlidende med Præsteattest; det bliver her. Det andet er vedlagte fra en tydsk Forfatterinde.

Veiret er i disse Dage rædsomt; i dette Øieblik sneede det; men det kan jo snart forandre sig og jeg haaber da atter paa at kunne komme paa Landet til Pindsen.

Gjør De en Udflugt til Schweitz? For dette Tilfælde vil jeg lade Dem vide, at Jules Jürgensen er flyttet (personlig) fra Locle og boer i eller ved Genf, chemin Malagnon No 1.

Den gamle Baronesse Stampe er død. Vil det bringe nogen god Forandring i Familieforholdet? Jeg veed det ikke.

Den saameget omhandlede Valgmenigheds?Sag er nu afgjort ved et Compromis, idet begge Parter trak sig halvveis tilbage under Bevidnelse af gjensidig Agtelse.

Der staaer i fyenske Aviser, at De i Odense traf en gammel Kone som har holdt Dem over Daaben. Er det sandt?

Ellers har jeg ingen Facta at fortælle, heller ingen Følelser, som trænge til øieblikkeligt Udbrud. Naar De vil have Penge, lader De mig jo vide, hvormange og hvorledes.

Deres hengivne 6 Maii 1868.

E. Collin.

Kjere Andersen

Den eneste Nyhed jeg idag har at melde Dem'ndash;næst efter at takke for Deres Brev'ndash;er at den gamle Baronesse Stampe iforgaars har forladt dette Liv ved en pludselig Død'ndash;Hvorvidt dette vil bringe væsentlig Lettelse, eller yderligere Plager i Henriks og Jonnas Liv, vides endnu ikke, jeg vil haabe at det Ene Naturlige skeer'ndash;at Stamherren overtager Baroniets Bestyrelse for sin Fader.

Imorges begyndte det at'ndash;snee ganske lidt og da jeg gik ud var det siberisk Blæst og Kulde paa høire Side af Gaden medens den solbeskinte Venstre var saa valle at man kunde stege Æbler paa Fliserne.–Saaledes er Veiret her'ndash;De lever vel i en straalende Sommer i det straalende Paris'ndash;

I Rosenvænget klarer det nu ret glædeligt op idet Ingeborg har været i Theatret og hørt Joseph og imorgen har hun 2 Indbydelser til Middagsselskab'ndash;hun beklager meget kun at kunne modtage den ene.–Louise Lind er ogsaa ret flink men seer dog daarlig ud.–

Det falder mig pludselig ind at Einar er i Paris og gjennem ham veed De altsaa god Besked her hjemme fra saa mine Beretninger turde være aldeles overflødige.–Norske Jette Bøye blev dybt nedbøiet ved at høre De var reist og hun ikke havde faaet den Vise til hendes Forældres Guldbryllup som De i et ubesindigt Øieblik lovede hende.–Festen er den 9deJuni'ndash;

Jeg læser i disse Dage Bjørnsens sidste Arbeide »Fiskerjenten«–jeg tror ikke at jeg synes saa godt om den som om hans tidligere'ndash;Ham selv saae jeg til Orla Lehmanns kongelige Fest paa Frederiksberg?Slot'ndash;der var samlet Alle Notabiliteter i Aandens og Skjønhedens Rige og Han gik omkring som en Maane med sine to Drabanter, Gotfred Rohde og Clemens Petersen'ndash;den Sidste har det Uheld at bære paa et lovlig ubehageligt Ydre.–

Iaftes var Maleren Lund her, han var meget glad over en Bestilling af Accademiet paa Jerichaus Portrait'ndash;det havde været sikkrere at give Fru Jenchau denne Opgave'ndash;Gid den maa falde godt ud for Lund'ndash;Han er lå af dem »der tænger til en stor Glæde« og faaer den vist yderst sjeldent'ndash;det gaar ikke ham som »en Anden« der uafladelig trænger til Glæde og uafladelig faar den.

Med mange Hilsner fra Alle herhjemme og mange udenfor, er jeg

Deres hengivne

Jette Collin'ndash;Hils Einar.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost