Dato: 4. maj 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Thorning Engelstoft
Sprog: dansk.

Amsterdam 4 Mai 1868,

Kjære Hr. Biskop Engelstoft!

De er nu vel, vil jeg haabe, det gik allerede saa godt fremad med Sundheden før jeg forlod Odense. Jeg er nu i Amsterdam, midt inde i Foraaret, det er meget varmt, Solen skinner, Træerne staar friske grønne, her mylrer med Blom­ster. Reisen her til gik gjennem raat, raat Veir og en idelig, isnende Blæst. Da jeg fra Dampskibet paa lille Belt steeg i Land og gaven Dreng mit Tøi at bære til Banegaarden, bad den Lille mig om jeg vilde vise ham Hans Christian Ander­sen, Folk havde sagt at han var om bord. Jeg spurgte ham om han havde læst noget af Hans Christian Andersen og da han svarede ja, sagde jeg ham at jeg var H. C. Andersen og han blev blussende rød og syntes meget glad, det morede mig. I Hamborg blev jeg et Døgn, var stærkt forkjølet, reiste saa over Minden og Arnheim, hvor allerede blomstrende Mar­ker og bladfulde Bøgetræer hilsede mig. Paa Banegaarden i Amsterdam modtog Hr. Kjøbmand Brandt mig og førte mig til sit velindrettede smukke Huus, hvor jeg har det godt og hyggeligt; her fra flyver jeg til Paris, men Opholdet der bli­ver meget kort; er det varmt Veir, flyver jeg til Schweiz, er det koldt, til Sydfrankerige og vil Gud er jeg da omtrent sidst i Juni atter nogle Dage i Odense, da tænker jeg at have en Deel at meddele fra Reiselivet, finde Dem og alle kjære Ven­ner i bedste Velgaaende. Breve fra Dem, tør jeg vel ikke haabe, men blev det Tilfældet, da sendes Breve til Paris en­ten poste restante eller til vor danske Legation. Den hol­landske Digter, Præsten Ten-Kate som udgiver en Deel af mine Eventyr oversatte i Vers har nylig leveret en Over­sættelse af 0hlenschlægers Correggio, der skal paa Theatret her og det er smukt af Ten-Kate, at han, uagtet han er Geistlig, vil hævde Scenens Betydning, thi her synes den ikke at agtes stort, heller ikke de flamske Kunstnere, uagtet flere have et ikke ringe Talent. Oversættelser af slette og lette Stykker, som "Den skjønne Helene", "Hertuginden af Gerolstein" og "Rolf Blaaskjæg" have fordærvet Smagen. I dette Øieblik havde jeg Besøg af Hollands største Komponist Verhoulst, han udtalte sig i Begeistring om Gade, hvis "Korsfarer" nu skal opføres her i Amsterdam, det er alt givet i Rotterdam. Men nu lev vel! Deres Frue, Børn og alle kjære Venner en hjertelig Hilsen fra Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus