Dato: 3. august 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Sorø den 3 August 1838

Deres Novelle126 fik jeg kun læst Halvdelen af, har altsaa knap en halv Dom og før jeg kommer med denne, maa jeg stille Dem paa mit Standpunkt; jeg ynder aldeles ikke "Hverdagshistorier", hvori ingen stor Livsbrydning finder Sted, jeg forlanger en romantisk Duft, som ingen af disse ret give mig; hverken Frøken Bremer eller Pseudo?Heiberg127 har tilfredsstillet mig; saaledes griber jeg høist nødig en Hverdagshistorie og er jeg nødt der til, da har jeg alt et Slags Ulyst, som jo rigtignok er høist ubillig, men nu engang min Natur. Jeg begyndte med denne Følelse paa Deres; de første Blade tiltalte mig over Forventning, jeg fandt det første Afsnit ligesaa interessant, som de bedste af denne Art, siden syntes jeg det var ikke grouperet nok, i det mindste til at holde mine romantiske Fordringer i Virksomhed. Jeg ønskede at høre Tante Anna tale, ønskede at leve med hende og ei paa 3die Haand gjøre Bekjendtskabet. Deres Novelle, efter hvad jeg kjender, vil ikke, som Blickers første Noveller, eller Heibergs En Hverdagshistorie vække nogen indgribende Opmærksomhed og det ønsker jeg en Forfatter første Gang han optræder. I vor Tid hører det med til Dannelsen at kunne klart og smukt udtale paa Papiret hvad man tænker og føler, der er gjort saa meget for Sproget, der har udviklet sig saa mange friske Grene paa Poesiens Træ, at ethvert begavet Menneske kan give hvad der for 50 Aar siden havde givet, hvad man kaldte et udødeligt Navn. Deres Novelle viser den begavede Pige, det varme Hjerte, et poetisk Gemyt og Øie for hvad der rører sig uden om men den danner ingen iøinefaldende Steen i Kunstens store Pyramide. Dog, jeg kan see Feil og handler maaske høist urigtig i at sige hvad jeg siger, især da jeg ikke kjender Slutningen der kan kaste en bengalsk Flamme over hele Digtningen, lad derfor mine Ord komme og gaae. Ingen vil mere end jeg, glæde sig over at see Dem indtage en hæderlig Plads ved Siden af Bremer og Pickler.

Med broderlig Hengivenhed H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus