Dato: 30. april 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Amsterdam 30 April 1868.

Kjære Fru Henriques!

I Formiddags Klokken elleve indtraf jeg her i Amsterdam og blev modtaget af Hr. Georg Brandt som førte mig til sit vel indrettede Huus, der ligger i en af Byens smukkeste Hovedgader, med brede Kanaler og grønne Træer, her er aldeles Foraar, men dog saa koldt i Dag at jeg har i Kakkelovnen. Ved Frokosten indtraf Brev fra Collins og fra Fru Melchior, i dette havde Deres Mand været saa elskværdig at skrive et Par Ord i "bunden Stiil"; tak ham for hans Elskværdighed! - De har vel gjennem Melchiors hørt lidt om mit Ophold j Odense; jeg læste da to Gange for overfyldt Huus, Prisen 3¤; to Bønder vare gaaet paa Deres Fod 2 ½ Miil for at høre mig og gik efter Oplæsningen samme lange Vei tilbage. Det var for Frederik VII Stiftelse for fattige Haandværkere og deres Enker at jeg læste og de fik i reen Indtægt 220 Rdlr. En Formiddag besøgte jeg Stiftelsen, Kongeflaget var heiset. Der var nydeligt der ude, saa reent og net; hver Familie har to Stuer, eget Brændehuus og har sit Stykke Have hver: de kunne plante Kaal, Kartofler, Ærter til Huusholdningen hele Aaret. Jeg blev modtaget med saa mange Taksigelser, saa straalende Øine, at jeg maatte blive forlegen derved. Men hvor jeg var glad ved at see den Glæde jeg havde bragt, ved at læse et Par af mine Eventyr. I Theatret blev Fredag Aften opført "Den nye Barselstue", man gav mig en heel Loge, der laae Blomster paa min Plads og da Tæppet faldt udbragte Hr. Borgernesteren et Leve for mig, hele Publicum stemte i og Orchesteret gav Fanfare. Søndag Middag reiste jeg og fik mange Blomster fra Veninder. Da jeg forlod Dampskibet over lille Belt, gav jeg en lille Dreng at bære min Vadsæk, han bad mig om jeg ikke vilde vise ham "Hans Christian Andersen" som skulde være kommet, da jeg sagde ham at jeg var det, blev den lille Fyr ildrød og kunde ikke lade være at see paa mig. I Hamborg blev jeg Søndag over og var jeg hos Deres elskværdige Svoger Hr. Simon Henriques og hans smukke Kone. Jeg traf ved Bordet der en ung Slægtning fra Gøetheborg, der havde et tiltalende Ydre. Veiret har været stormfuldt og ideligt med Regn, først nu i Eftermiddag, her i Amsterdam, ere Skyerne blæste bort, Vinden lagt sig og Solen skinner paa de nysudsprungne Træer. Hils Etatsraadinde "Maria" hun skal smukt have mig i Tanke og nikke til mit Portræt; alle de andre Børn hilse De paa det kjærligste. Deres Mand er vel istand til at glæde mig med Brev, Dem tør jeg ikke haabe det fra, dog vil jeg haabe at Deres Befindende er godt; 8 Dage bliver jeg her, men bedst er det vel at Brev senere gaaer til Paris enten til Legationen eller poste restante. Hils Deres Moder, de kjære elskværdige Frøkner Price, Professor Høedt etc. - Deres trofaste taknemlige

H. C. Andersen.

E. S. Skriv mig Deres Huusnummer!

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 165-68)