Dato: 25. april 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Moritz Gerson Melchior
Sprog: dansk.

Odense 25 Apr. 1868

Kjære Hr Grosserer Melchior! Et Par Ord til Dem, maa jeg afsende før jeg forlader Odense; jeg gaaer med Middagstoget, for om Gud vil, at være i Hamborg iaften. Inderlig Tak for Deres store Godhed og Venskab for mig, jeg opfatter det med fuld Taknemlighed. Tak for den engelske Oversættelse, den er nu afsted. Jeg har igaar besøgt Frederik VIIdes Stiftelse for fattige Haandværksmestere og deres Enker; det var dem Udbyttet af hvad der kom ind ved min Oplæsning tilfaldt; i reen Indtægt hører jeg er der tilfaldet Stiftelsen 220 Rdlr; den er i faae Aar blevet til ved en Skomager Gredsteds utrættelige Iver, han havde i Begyndelsen megen Modstand, men nu staaer en stor lys Bygning, hver derinde har to Værelser, Brændekammer, dernæst et Stykke Havejord hvori de kunde plante Kaal, Ærter, Kartofter for hele Vinteren, der var fælles Vadskehuus, Snedkerværksted etc. - især overraskede mig den store Reenlighed, næsten Pyntelighed. Hver derinde har faaet to Rigsdaler af den indkomne Sum, de 200 kommer til Kapitalen, der var stor Glæde, jeg besøgte hver Enkelt, selv en gammel Kone der nu ligger 15 Aar tilsengs, bundet af Gigt. De takkede mig saa rørende, saa smukt, Kongeflaget vaiede paa Gaarden til Ære for mig, ja jeg har faaet Stads og Hæder nok; selv i Theatret Aftenen forud, efter Opførelsen af den nye Barstelstue udbragte Borgmesteren et Hurra for mig det besvaredes med Jubel af Publicum og Orchestret. Deiligst var dog de Fattiges Glæde! hvor det er forunderligt at kunne hjælpe og glæde saa let som jeg her synes at kunne det. Hils Deres fortræffelige Kone og Børn, Henriques, Bloch, Watt og andre kjære Venner. Deres taknemlige hengivne

H. C. Andersen

E.S. Paa Tavlen mellem Navnene paa Stiftelsens Velgjørere saae jeg ogsaa Moltke-Hvitfeldts med en Gave paa 250 Rdlr. De forskjellige Værelser have Navn efter Giveren.

Tekst fra: Niels Oxenvad