Dato: 6. april 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjøbenhavn den 6 April 1868.

Kjære Fru Grevinde Holstein!

Min inderligste, hjerteligste Tak fordi De og Deres saa venligt tænkte paa mig den anden April og ved et Telegram lod mig vide det. Deres Naade er altid saa mageløs god mod mig, hvorledes skal jeg ret kunne takke Dem. Dagen efter min Festdag fik jeg Brev fra den elskværdige Bodil, jeg skriver et Par Ord til hende, de ligge ved i Brevet. Jeg vil der fortælle hvorledes min Festdag fløi hen i Solskin og Glæde. Den smukke Sang der ved Groserer Melchiors Bord blev sjunget til mig var af Redacteur Ploug, den vil komme næste Søndag i "Figaro"176, der jo findes paa Holsteinborg. Gud være lovet at det jo dog gaaer godt fremad med alle Kjære paa den gamle velsignede Gaard. Deres Naade er jo saa temmelig vel ogsaa Enkegrevinden, og den kjære Ulrich Adolph. Jeg længes meget efter at see Dem Allesammen og tale med Dem. Hr Greven har jeg flere Gange seet og talt med i Selskabslivet i denne Vinter, snart hos Grev Lerches177, snart hos Grev Frijs's178 og flere Steder. Vi have da talt et Par Ord om hans kjære Hjem og Kredsen der. Bodil siger mig i sit Brev at Blomsterne komme frem og vente paa at sættes i Bouquet, det klinger som en Indbydelse og jeg vil være lykkelig ved den, kun ikke nu i Vaaren. Jeg reiser, om Gud vil, i næste Uge til Odense hvor jeg har lovet at læse to Aftener til Indtægt for Arbeidernes Byggefond179, derfra vil jeg flyve henved to Maaneder lidt ud i Verden, maaskee til Holland, Frankerige og Schweiz; i Juni, naar Maaneden slutter vilde jeg igjen vende hjem. Udstillingen180 er begyndt, der er flere smukke Billeder, Stockhausen har sjunget181, dybtfølt og smukt; han er Sangen selv, jeg har ikke hørt den deiligere siden Jenny Linds Tid. Nu kommer i næste Uge Joachim182, det bliver igjen en Herlighed at høre! Mehuls "Joseph" er bestemt til Opførelse paa Onsdag183, man venter noget ganske Fortræffeligt af Nyrup i Hovedrollen.

Bring, om jeg tør bede, mine hjerteligste Hilsener til alle Børnene, til Enkegrevinden og den hele Kreds.

Deres Naades taknemlige, ærbødige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus