Dato: 6. april 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Thorning Engelstoft
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 6 April 1868

Kjære Hr. Biskop Engelstoft!

Hjertelig Tak fordi De og Deres saa venligt erindrede min anden April og forundte mig Brev. Det var en ret rigtig Solskins Dag og min lille Stue var som et hedt Blomsterhuus. Jeg fik ikke færre end tolv Urtepotter med duftende og pranggende Blomster, hele fjorten smukke Bouquetter, en magelig Stol foran mit Skrivebord, en Havfrue der dykker op af Van­det, malet af Fru Jerichau, desuden"mange andre Smaasager. Middagen tilbragte jeg hos Grosserer Moritz Melchior, hvor der var en stor Festlighed; min Buste stod smykket der, Taler holdtes og en smuk Sang af Redacteur Ploug blev afsjunget, den kommer næste Søndag i "Figaro". Hele Dagen fik jeg Besøg, .saavel af Venner som Veninder, der vare ikke faae af bekjendte Personligheder, saaledes Hartmann, Gade, Stock­hausen, Scharf, Collin & og af Damer, Fru Collin, Fru Eckardt, Fru Sødring, fru Rosenkilde, Fru Melchior, Fru Raasløf & & - Med Fødselsdagen synes Vaaren at komme, Vingerne begynde at løfte sig, jeg maa ud og efter Aftale over Odense, see de Kjære der og indfri -mit Løfte at give to Foredrag, jeg har lidt Hjertebanken der ved, men jeg tør jo troe paa at man optager min Beredvillighed med samme gode Sindelag, som jeg yder den. De meente at det vilde stille sig bedst om jeg kom Torsdag den 15de April og da læste Fredag og Løverdag (16 og 17); det kan skee naar man allerhelst ønsker dette, dog foretrækker jeg selv, hellere at komme til Odense Søndag den 19 April, da blive der til f Ex Torsdag eller Fredag den 24de; Foredragene meente jeg at kunne holde Mandag den 2ode og Tirsdag den 2Ide, ved Dagslys, (det vil vare en Times Tid, ikke længer), Prisen synes mig maa være bestemt og jeg ha aber at Alle vide at det ikke er til Indtægt for mig selv, men i veldædigt Øiemed. Behøver jeg. at skrive til Hr. Gredsted? Og tør jeg ikke nok haabe, kjære Hr. Biskop Engelstoft, at De i denne Uge) i hvilken vi nu er, glæder mig med et Par Ord, af hvilke jeg ve d om det er tidsnok atAeg indtræffer Søndag den 19 og om

jeg da kan læse de to efterfølgende Dage. Naar Jeg har hørt fra Dem tager jeg min Bestemmelse! Carl Price læser jo dog to Aftener, seer j eg af Aviserne, gid han maa samle et stort Publicum vil jeg ønske, han tænker jo snart at holde Bryllup4. Det har været en stor Nydelse at høre Sangeren Stockhausen, siden Jenny Lind5 sang sine franske Romanzer, har jeg ikke hørt skjønnere. I Paaske-Ugen kommer Joachim og træder op i Musik-Foreningen, jeg haaber at høre ham. I Udlandet er jeg truffet sammen med ham, han er en meget elskværdig Personlighed. Udstillingen6 er begyndt og ganske interessant; efter den vil De paa Glorup see Blochs herlige Maleri Grev Geert der dræbes af Niels Ebbesen. Denne sidste træder op, som sagde han "jeg kommer som Dommens Engel, nu skal Du falde!"

Bring min hjertelige Hilsen til Deres Frue, Svigermoder7 og alle Børnene, samt til hver som venligt erindrer Deres af Hj ertet hengivne, taknemlige

H. C. Andersen.

E. S.

Ikke sandt, jeg hører meget snart fra Dem.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus