Dato: 24. marts 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Hans Christian Jørgensen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 24. Marts 1868.

Kjære Hr. Jørgensen!

Naar De læser dette Brev, har De den Glæde, at Hr. Grosserer Moses Melchior er hos Dem; maaskee hans Nærværelse, med det varme Hjertelag han har, ogsaa kan bidrage til, at De naaer en Livs-Stilling, som vil blive Dem vanskeligere at erholde i Danmark og hvor det strænge Climat er Dem en Fortræd. Dog selv det alene, at De gjenseer ham, veed jeg, saa takfyldt og inderligt Deres Hjerte er, vil være Dem et heelt livsaligt Solskjn. Deres Brev til mig, lod jeg ham læse, det ,var saa &smukt og godt skrevet at Læsningen deraf kun kunde stemme til Deres Fordeel. Deres Spørgsmaal om det var een Gang for alle, eller om en Gjentagelse var angivet ved de Navne som tegnedes som Bidragydende, da maa jeg desværre sige, at de Enkelte, som jeg fik til at tegne sig, gjorde det eengang for Alle; derimod troer jeg, om jeg ikke har misforstaaet Hr. Melchior, at Enkelte hos ham have stillet sig anderledes. Jeg har imidlertid det Haab og den Tro, at det nok jevner sig for Dem, og at Vorherre ikke slipper Dem, idet De ikke slipper ham og Dem selv. Collins sender Dem deeltagende Hilsner, Alt der i Huset er ved det Gamle. Foraaret kommer med langsomme Skridt, endnu falde lidt Sneefnokke og Vinden er meget skjærende. Den 15. April tager jeg til Odense, hvor jeg har lovet at læse to Aftener, derfra flyver jeg maaskee lidt til Amsterdam, ja, det er ikke umueligt, at jeg seer mig om i Syd-Frankerige, helst vilde jeg til Biaritz, men det bliver mig vist for kostbart; i Juni, om Gud vil, er jeg hjemme igjen; glæder De mig i Mellemtiden med Brev, da send det til Groserer Melchiors (Høibroplads No. 21), de ville vide hvor jeg er, og Brevet kommer da i mine Hænder.

Billedhuggeren Jerichau reiser med sin Kone til London, hun besøger nok derfra Amerika. Om Bissens Død har De vel hørt. En Sørgefest for ham er bestemt til førstkommende Søndag og holdes paa Charlottenborg. Ploug har skrevet Cantaten, Heise komponeret Musiken, Talen holdes af Professor Højen. Nu aabnes Udstillingen snart, og den er meget lovende. Paa Casinos Theater opføres et fem Akts Drama: »Caroline Mathilde«, skrevet af Bruun, som fornyeligt leverede Dramaet: »Maria Antoinette«; det seneste Stykke er det svageste og meget uhistorisk, det gjør imidlertid hvad man kalder Lykke, Huset er fuldt og Mængden klapper. Paa Vesterbroes Theater opvartes med et Sangspil Thryms-Qvadet eller Thor henter sin Hammer«, det er en Slags Parodi paa Bournonvilles nye Ballet »Thrymsqviden«; denne selv er nu givet tretten Gange og altid »udsolgt«. Gid at jeg nu maa høre, at det gaaer godt fremad med Deres Sundhed, høre at der stiller sig en Udvei til Virksomhed. Møder De Venner af mig og mine Skrifter, da hils paa det Venligste. Jeg fløi gjerne over Verdens Havet, men den lange Søvei afskrækker mig; jeg kjender imidlertid dog lidt til Atlanterhavet, i det jeg, som De vil vide, har reist med Dampskib fra Lissabon til Bordeaux, altsaa passeret Cap Finisterre og den spanske Sø.

Og nu lev hjertelig vel kjære

Jørgensen.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter