Dato: 26. juli 1838
Fra: Carl Brossbøll (pseud. Carit Etlar)   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Uden Tvivl vil De undres over, hvorledes jeg, som et Dem aldeles ubekjendt og fremmet Menneske, vover at henvende mig til Dem, med Bøn om at gjennemlæse hosliggende Manuscript og bedømme dets Værd; men efter at jeg, i disse Lini er, har yttret Grunden, som bevægede mig dertil, haaber jeg, at De tilgiver min Dristighed. Min Herre! jeg er et simpelt, ubekjendt Menneske, der i en Alder af 21 Aar har prøvet mere, end de fleste Andre, af hvad Skjæbnen giver, naar den vender sin sorteste Side til. Jeg staaer saa Temmelig ene i Livet, uden at have Andet at stole paa, end et sundt Legeme, et godt Mod og et tillidsfuldt Haab for Fremtiden; hvis det er sandt, hvad Folk sige, har Deres Liv ikke heller været lutter Solskin, man fortæller, at der ogsaa gaves en Tid for Dem, hvor det saae lidt mørkere ud end nu, og dette var det vægtigste Motiv, hvorfor jeg just henvendte mig til Dem, jeg synes, at der ligger en Art Sympathie mellem Mennesker, som Modgang, og en bitter, mørk Livsskole har hærdet. En anden Grund var, at jeg i Deres Værker fandt Noget, der - (uden at bruge en flau Smiger, -) - tiltalte mig mere end de Andre afvor Tids Forfattere; Deres "O.T." har f: Ex: givet Publicum en fortrinlig Skitze af Taterne og den Hede, hvorpaa jeg fødtes. En Novelle omtrent i samme Genre, uden derfor at kunne taale nogensomhelst anden Sammenligning, har Secretair Liunge udgivet som Nytaarsgave, under Navn af "de to Studenter" - det var mit første literaire Forsøg. Senere hen har jeg forfattet "Organisten i Jellinge" og "Spilleren og hans Ven" - til hans Morgenblad; dersom nogen af disse, hændelsesvis skulde være falden i Deres Hænder, har De vist fundet meget at bemærke ved dem, jeg har skrevet dem saaledes som det faldt mig ind, uden at lade mig binde ved nogen afsat Form eller Regel, af den simple Grund jeg ingen kjend te; jeg ønskede derfor gjerne en competent Dommers Mening, førend jeg lader Vedlagte komme ud blandt Publicum og anseer Dem i enhver Henseende for en Saadan. Skulde min Bøn forekomme Dem ubeskeden, saa vil Overbringeren medtage det Hele igjen, jeg vilde nødig selv modtage et Afslag, og lod derfor Een med Skrivtet ubekjendt bringe Dem det.

I ethvert Tilfælde forbliver jeg Deres

ærbødige Carit Etlar

Kjøbenhavn d 26 Juli 1838

S.T.

Herr H C Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost