Dato: 24. januar 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Thorning Engelstoft
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 24 Jan:1868

Kjære Hr Biskop Engelstoft!

Allerede tidligere skulde de belovede Portræt-Kort være sendt, men jeg var ikke tilfreds med alle og da jeg har lovet et Par af vore bedste Photographer at sidde for dem og jeg da fik bedre udsatte jeg det med Afsendelsen; min Tid har imidlertid været saa optaget, Veiret ofte ikke lyst nok, saa at der ikke er blevet Noget af Portraitteringen. Jeg vil imidlertid nu ikke længer udsætte det med at skrive, da jeg længes efter at De og Deres Frue have Sort paa Hvidt for at de stadigt ere i min Tanke, at jeg just nu nyder stille godt af den deilige Tid jeg havde i Fødebyen. Jeg har skrevet Borgermester Mourier til, ligesaa den fortræffelige Etatsraad Koch der strax glædede mig med et meget hjerteligt Brev. Jeg har givet "Gudfaders Billedbog", til illustrerede Tidende; isøndags stod Begyndelsen, næste Søndag følger Fortsættelsen, der da sluttes i det efterfølgende Nummer. Flere Gange har jeg skrevet denne lille Skildring om for at faae den kort, klar og klangfuld; jeg veed ikke hvilken Fornøielse jeg faaer der af. Jeg har begyndt nu at nedskrive nogle Erindringer fra Ingemann og hans Hustrues Hjem, Hun gik da fra os! Hendes inderligste Ønske er blevet opfyldt: at samles med ham som var hendes største Deel af denne Verden. Hun sov stille hen uden Smerte, skrev Professor Rothe til mig. Jeg havde saa gjerne iforgaars været med i Sorø til Begravelse, men den tidlige Morgenreise i dette omskiftelige Veir og strax derpaa Opholdet i den kolde Kirke, afskrækkede mig; jeg skrev imidlertid til Rothe, ligesom ogsaa til den Dame der i den sidste Tid havde pleiet Fru Ingemann, jeg skrev til den gamle Pige Sophie der ret, med hele sin Sjæl, i Troskab hang ved den kjære Madmoder, og saaledes troede jeg at lette det Tryk jeg fornam ved ikke at komme der. Igaar bragte Hr Schorn mig Hilsener derude fra, han havde været med ved Jordefærden og fortalte mig ved den et af disse Træk, som jeg kalder Tilfældets Poesi. Der er en lille Fugl, jeg veed ikke Navnet, Ingemann har i eet af sine Digte omtalt den, idet Lyden den udstøder af Bønderne forstaaes som om den sang: "Slid Tid!" Ingemann har nok ladet den synge "Giv Tid". Ved Jordefærden tydede Præsten hen der paa i sin Tale, og underlig nok, i samme Øieblik sang Fuglen fra et Træ ved Graven sit qvidrende: "Giv Tid!" der vare Flere som lagde Mærke dertil. Vinteren er nu igjen stærkt taget fat, imorges frøs det her 10 Grader! jeg længes efter Vaaren og vil Gud, flyver jeg afsted og ud over Odense, da haaber jeg vi sees. Fem Photographi-Portretter, saa gode som jeg har dem, ligge her i Brevet; faaer jeg dem bedre senere, da kunne vi bytte om igjen. Hils paa det hjerteligste Deres elskværdige Kone og hele Kreds. Taler De med Etatsraad Koch, Domprovsten eller Borgermesteren da hils fra mig. Hils hver som venligt har mig i Tanke og taler til Dem derom. Den smukke uforglemmelige Fest i Odense er med Deeltagelse blevet omtalt i flere af Udlandets Blade.

Deres taknemlig hengivne H.C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus