Dato: 7. januar 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjøbenhavn den 7 Jan: 1867 [c: 1868]

Kjære Fru Grevinde!

Først de hjerteligste Ønsker, for Deres Naade og hele Familie, i det nye Aar, dernæst Tak for al Deres Godhed og Velvillie mod mig i det gamle. Tak for Brevet jeg fik imorges og hvoraf jeg seer at Ulrik Adolph er blevet confirmeret, jeg havde troet at det først vilde skee til Paaske. Gud glæde og velsigne ham! Tak for Deres uendelige Hjertens Godhed at tænke paa den stakkels unge Mand Jørgensen hvis Fremtid er saa svævende; han er imidlertid ikke længer her i Landet. Idet han begyndte sine Studier og Vinteren tog fat udviklede sig meer og meer en stærk Brystsyge, han sov ikke om Natten, hostede forfærdeligt og spøttede Blod. Det var blevet hans Død at overvintre her hjemme; Groserer Melchior, der ved alle Leiligheder viser sig saa veltænkende og gjør Alt for at glæde mig, lod det unge Menneske faae fri Reise og Kost paa eet af sine Skibe til Vestindien og der er han vistnok nu i disse Dage og ved de Anbefalinger Melchior gav ham med haabe vi han kommer i een eller anden hæderlig Vei. Vær imidlertid særdeles takket og siig Hr Greven ogsaa min inderlige Paaskjønnelse. Festen i Odense nød jeg desværre ikke ret da den stod paa, jeg var saa betaget af det Hele og leed dertil af en slem Tandpine, først da jeg sad i Jernbanevognen og denne bruuste afsted under de sidste Hurraraab, blev jeg varm om Hjertet og følte hele Glæden over det sjældent Oplevede. Over hele Landet synes Festen at være blevet optaget med stor Deeltagelse. Deres Naade vil i illustrerede Tidende have seet Billedet der fremstiller mit fattige Barndoms Hjem171, aldrig drømte jeg om at det lille Huus skulde blive fremviist. Gid mine Forældre havde oplevet denne Glæde. Fru Heiberg172 talte jeg med igaar, hun talte om min Fest og anvendte ved den, om min Moder, et dansk Ordsprog, jeg ikke har hørt før, men som jeg finder saa smukt og sandt: "I fattig Kones Skjød kan ligge et rigt Barn k – Aldrig følte jeg mig mere lille og ydmyget end just i det man løftede mig saa høit. Om Carl Blochs og Frøken Trepkas173 Forlovelse har vistnok Deres Naade hørt, Brylluppet bliver i dette Foraar og saa reise de strax til Italien for et Par Aar. Den engelske Minister Murray174 forlader Kjøbenhavn den 18 Januar og tager med hele Familien til Lissabon, det er et stort Tab for den selskabelige Verden, det var et livligt behageligt Huus. Jeg var der forleden til en smuk dramatisk fransk Forestilling. Iforgaars var der stort Bal. Den italienske Opera er begyndt175, men ikke lovende, jeg gik bort derfra midt under Forestillingen. Vor Opera paa det kongelige Theater staaer høiere! – Tænker Deres Naade paa i Vinter eller det tidlige Foraar at komme herind til Byen? Meget længes jeg efter at see Dem, tale med Dem og høre om hele Kredsen; hils dem hver især fra Deres Fru Svigermoder til "den Yngste". Vil Deres Naade hilse Præsten, Lægen, Huuslæreren og Lærerinden; til sidstnævnte beder jeg om tillige maa blive sagt at Bille først kom hjem nu til Julen, og at jeg skal see snarest at erholde et Svar af ham angaaende Manuskriptet, giver han et "Nej" skal jeg tale med Hr Steenstrup! – Jeg haaber at den kjære Ulrik Adolph og alle Børnene groe frem i Sundhed og Velvære, min Gudsøn takker jeg for hans Brev.

Hjerteligst og ærbødigst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus