Dato: 10. december 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

597. Til Henriette Collin.

Odense den 10 December 1867

Kjære Fru Collin !

Ikke et Ord har jeg hørt fra Dem, eller fra en eneste af den collinske Familie i disse mine Festdage, men jeg har Forvisning om, at jeg har været i Deres Tanke! det vare rige, men overvældende Dage; jeg har følt mig løftet og bøiet tillige; meest betog mig den første Indtrædelse paa Raadhuset hvor hele Mængden hissede mig, nede paa Gaden paraderede Borgerne og der blev spillet Melodien til min Sang »I Danmark er jeg fødte. Hele Festen gik saa hjertelig, saa livlig, og om Aftenen da Fakkeltoget kom og alle Laugsfanerne vaiede veed jeg at gamle Folk, der havde kjendt mig som Barn, stode og græde af glæde; en smuk Hyldest fik jeg i Musikforeningen, fra alle Landets Dele kom Telegram, og mange fra Venner i Kjøbenhavn. De har vel læst derom i Aviser[ne]. Telegrammet fra Kongen vakte stor Glæde, og det var mig en Lyst at høre og fornemme det! Ved Festen hos Biskoppens i Søndags vare vi 130 Personer. Imorgen reiser jeg hjem og er i Kjøbenhavn, om Gud vil, seent paa Aftenen, jeg seer Dem og Deres Torsdag Formiddag, hils nu Familiekredsen og bevar mig i venlig Tanke.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter