Dato: 7. december 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian IX
Sprog: dansk.

Odense den 7 Decbr. 1867.

Deres Majestæt!

Iaftes, da jeg stod overvældet af al den Kjærlighed og Deeltagelse, enhver Stand i min Fødeby forundte mig, følte jeg mig ligesaa ydmyget som løftet. I Telegram kom mange Hilsner til mig rundt om fra alle Landets Dele; men som det meest uventede, høitvelsignede, kom ogsaa en Lykønskning fra min Konge og hans høie, elskelige Familie, en Lykønskning, jeg stod dybt bevæget ved. Den hele, store Forsamling var glad greben; det fornam jeg saa tydeligt. Gud glæde og velsigne Deres Majestæt og hele den kongelige Familie, som saaledes nu atter, og altid, har viist mig saa megen Naade, Deeltagelse og et Hjertelag, der er Riigdom for alle Tider. Jeg vilde øieblikkeligt have telegrapheret til Deres Majestæt; men der blev sagt mig, at det nok ikke skikkede sig; at en Privatmand telegrapherede til sin Konge. Men skrive tør jeg, og derfor sender jeg her i dyb Underdanighed og af et varmt, taknemmeligt Hjerte disse skrevne Ord. Ved min Hjemkomst til Kjøbenhavn har jeg det Haab, at Deres Majestæt vil modtage min mundtlige, dybtfølte Tak.

I allerdybeste Underdanighed

H.C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter