Dato: 4. december 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Bispegaarden i Odense den 4 Dec: 1867 Kjære Fru Melchior!

Kun et Par Ord! de næstfølgende Dage faaer jeg neppe Tid til at skrive. Det var et koldt blæsende Veir igaar da jeg tog afsted, Vinden trængte gjennem de utætte Vinduer, jeg sad i en voldsom Træk og før jeg Klokken 5 naaede Korsøer fik jeg Tandpine; det var en uheldig Begyndelse paa Fest-Reisen; tidlig gik jeg tilsengs, men der var ikke at tænke paa Søvn, Tandpinen tog til, jeg laae hele Natten og leed, fik først Hvile henimod Morgenen; men jeg havde en tyk Kind, som jeg bærer endnu og det summer og suser derinde. Det var ellers det deiligste Vinterveir i Dag, Himlen saa klar, Søen temmelig stille; Klokken halv eet var jeg paa Banegaarden i Odense, hvor Biskopen ventede paa mig og snart kom vi her i Bispegaarden, hvor hele Familiekredsen hjerteligt tog imod mig; jeg har imidlertid saa mange Gigt-Smerter i Ryg og Bryst, at det halve kunde være nok. Til Middag var i Dag stort Selskab, paa Fredag er Festen Kl 4 om Eftermiddagen paa Raadhuset, der kommer ogsaa Damer; der blev strax tegnet 24o Personer af begge Kjøn, der er ikke Plads til flere. Ligesaa mange siger man have senere meldt sig fra forskjellige Steder paa Landet; ud paa Aftenen kommer Byens Ungdom. Løverdag er jeg indbudt i Musikforeningen og paa Søndag bliver Fest i Bispegaarden, Mandag skal jeg læse i Arbeiderforeningen, dersom mine Tænder tillade det. Jeg er meget betaget ogsaa aandelig, vil De forstaae, hele Byen synes i Bevægelse for at glæde mig, jeg føler mig løftet saa høit, at jeg bliver ganske lille. Tænk med Deres venlig paa mig Fredag Middag. Gid at Festen var vel overstaaet; jeg føler mig ganske forlegen ved al den store Hæder. Hils Deres Mand, Børn, M. Henriques, Bloch og Watt om De seer disse.

Deres taknemlige

H.C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad