Dato: 30. november 1867
Fra: Chr. Thorning Engelstoft   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense Bispegd. d 30 Nov. 1867.

Kjære Hr Etatsraad!

Dersom De med Glæde imødeseer de kommende Festdage, er det visselig ikke mindre Tilfældet med os. De er jo Herre over Deres egen Tid, og derfor maa vi finde os i, at De har forandret Ankomsten til d 4de, saameget mere som det er jo conform med den til Festen bestemte Dag. Vi give os ogsaa tilfreds, naar De saa vil forlænge Deres Ophold bag efter desto længere. I denne Henseende beder jeg Dem underkaste Dem vore Bestemmelser. Af disse tillader jeg mig at anbefale nogle faa til Deres gunstige Approbation. Man vil tage Dem fra mig om Løverdagen, og baade Gredsted og Musikforeningen gjør Krav paa Dem; jeg haaber, at De billiger, at den Aften bliver forbeholdt Musikforeningen, som vil indbyde Dem til at overvære en Concerto Derpaa foreslaaer jeg, at De ansætter Mandag til at læse i eller for Haandværkeforeningen. Og saa kunne vi, naar De kommer, tale om videre Dispositioner.

Jeg venter Dem saaledes med Middagstoget Kl 12 til Frokost; det synes mig en ypperlig Plan at De vil ligge over i Korsøer.

Lev vel! min Familie hilser venligst.

Deres hengivne

C. T. Engelstoft.

S.T.

Hr. Etatsraad Andersen

R. af D etc.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus