Dato: 25. november 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Odense kommunalbestyrelse
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 25. November 1867.

Iaftes modtog jeg den ærede Kommunalbestyrelses Skrivelse og iler med at bringe min dybtfølte Tak. Min fødeby forunder mig, ved Dem mine Herrer, en Erkjendelse, en Hæder, saa stor som jeg aldrig turde drømme den.

Det er iaar 48 Aar siden at jeg som en fattig Dreng forlod min Fødeby, og nu, riig paa lykkelige Erindringer, optages jeg i den som et kjært Barn i sit Fædrehuus. De ville forstaae mine Følelser; jeg løftes ikke op i Forfængelighed, men i Tak til Gud for de Prøvelsens tunge Timer og de mange Velsignelsens Dage, han forundte mig. Modtag mit hele Hjertes Tak.

Jeg glæder mig til paa den bestemte Dag, den 6te December, om Gud forunder mig Sundhed, at samles med mine ædle Venner i den kjære Fødeby.

Deres taknemlige, ærbødige H. C. Andersen.

Til Odense Kommunalbestyrelse.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus

Iaftes modtog jeg Kommunalbestyrelsens ærede Skrivelse. Hvorledes skal jeg kunde udtale min dybtfølte Tak; idet man forunder mig en Hæder, der er saa usædvanlig her hjemme. - Jeg har prøvet tunge og gode Dage, men af de sidste uendeligt mange i de senere Aaringer. Der var en Tid Kritiken maaskee var alfor streng mod mig som Digter, da var det Hans Christian Ørsted som trøstede og holdt mig oppe, i et saadant Øieblik sagde han: "Jeg har en Forvisning om at De engang vil vinde ligesaa stor Erkjendelse herhjemme, som den [overstr: allerede] Udlandet allerede yder Dem! og det er skeet, ja min Fødeby har nu forundt mig en Erkjendelse, en Hæder saa stor som jeg aldrig turde drømme dem; jeg føler mig overvældet og løftet derved ikke op i Forfængelighed, men i Tak til Gud. Det er i Aar 48 Aar siden at jeg som fattig [overstr: Dreng, gik ud i Verden, forlod Odense og min] Dreng forlod min Fødeby, og nu optages jeg igjen i den som et kjært Barn i dets eget Fædrehuus. De ville forstaae mine Følelser, modtage et rørt Hjertes Tak.

I Begyndelsen af næste Uge kommer jeg i Besøg hos Biskop Engelstoft, og glæder mig da / til paa den bestemte Dag den 6te December, om Gud forunder mig Sundhed og Velbefindende at samles med mine deeltagende Venner i den kjære Fødeby.

I Taknemlighed og Ærbødighed

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 831-32)