Dato: 29. oktober 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjælskjør

den 29 October 1867.

Kjære Fru Melchior! Iaftes modtog jeg Deres kjærkomne Skrivelse med de venlige Ord fra Deres Mand, til ham skulde jeg med Rette skrive, men det bliver dog til Dem, og det er jo som om ogsaa han fik Skrivelsen; den sige Dem hvor levende De begge ere i min Tanke; snart haaber jeg sees vi i Hjemmet; jeg antager at medens jeg skriver dette bryder De op fra Montreux og derfor tør jeg ikke sende det derhen, men lader det flyve til Kjøbenhavn og bede Frøken Louise sørge for at det Skrevne naaer til Dem, i det mindste før De forlader Hamborg. Jeg er, som Brevets Overskrift viser, paa Basnæs, Brylluppet holdtes i Løverdags og her var saare festligt; Danebrog vaiede, Æreporte vare reiste, Kirken belyst og Ridende med Fakler fulgte de Nygifte. Ved Bordet, hvor en Sang jeg havde skrevet, blev afsjunget ledsaget af blæsende Instrumenter, udbragtes mange Skaaler, ogsaa min blev udbragt meget smukt af Grev Holstein-Holsteinborg, der bemærkede at han og jeg vare de to Eneste udenfor Familien, der vare indbudne. Efter Bordet blev der dandset og saa kjørte de Nygifte hjem til Borreby; den gamle Gaard, hvor Vinden fortæller om Valdemar Daae. Grev Moltke-Hvidtfeldt var med til Brylluppet, han og jeg talte sammen om Dem og Deres Mand, vi to drak stille et Glas sammen paa Fru Melchiors Sundhed. Jeg vil ønske og haabe at De nu har gjenvundet Deres Helbred, og at vi snart maa see Dem og Deres Mand, vi længes Alle derefter. Bloch arbeider altid og alformeget, det ene Portræt-Billede fæster sig paa Lærredet efter det andet; man skulde næsten tro han arbeidede for at bygge sig et Huus, ja, et lille Slot. Jeg er derimod mindre virksom; imidlertid skriver jeg dog paa et Eventyr om Udstillingen i Paris, efter de Indtryk jeg gjemmer derfra. Nyt har jeg Intet at fortælle uden om Bryllupper, det ene efter det andet, een Dag i forrige Uge havde den unge Zytphen Adler Bryllup med Frøken Falsen, den anden Dag Luzie Scavenius med Castenskjold, Dagen derpaa feirede Kong Georg af Grækenland sin Formæling, og nu skal Frøken Løvenørn forenes med Holstein-Lethraborg. Efteraaret har Myrthekrandse som var det Foraarstid. - Idag er Veiret raat og vaadt; fra mit Vindue seer jeg Søen vælte skumhvide Bølger, men den skal nok lægge sig, tage Genfersøens milde Ansigt paa naar De kommer, eller ogsaa - bliver jeg vred. Bring Deres fortræffelige Mand min kjærlige hjertelige Hilsen.

Deres taknemlig, hengivne

H.C. Andersen.

[udskrift:] Til Fru D. Melchior

født Henriques

Tekst fra: Niels Oxenvad