Dato: 14. oktober 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 14 October 1867.

Kjære Fru Scavenius!

I anledning af Sangen til den 26 October, er det mig meget om at vide hvorledes Navnene skrives, om jeg skal sætte Carl med C elller med K, og om Luzia skal skrives saaledes eller Lucia, vil Deres Naade være saa elskværdig at give mig Efterretning derom til senest Løverdagmorgen, da Sangen skal trykkes. Jeg maa ogsaa vide hvor mange Gjæster Deres Naade venter for at jeg kan bestemme Antallet af Exemplarer; hils Deres Børn paa det hjerteligste fra mig. Jeg var meget glad ved at see den kjære Otto, saa kjæk og saa glad; med stor Deeltagelse vil jeg følge ham paa hans Livsbane. Veiret er nu smukt, gid at Festdagene ogsaa maa faae Solskin, og bliver det ikke Tilfældet ude, saa veed jeg det bliver i Hjerterne. Hils de Forlovede og forund mig endelig Brev i denne Uge. Deres Naades taknemlig hengivne H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus