Dato: 21. september 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Paris den 21 September 1867.

Kjære Ven!

I forgaars modtog jeg det trykte Ark af "udvalgte Digte", som De har været saa venlig at sende mig, det vil blive en smuk Udgave, det Hele seer godt ud; jeg sender ikke Arket tilbage men bringer det selv med, idet jeg overmorgen forlader Paris og er, om Gud vil, paa Løverdag næste Uge, altsaa ved Maanedens Udgang, i Kjøbenhavn. Det kommer vel ikke til Udhængs Ark før jeg er i Byen. Fröhlich har jeg forgjæves søgt, Portnersken veed ikke hvor han og Familien er og ingen Breve komme der i Huset til ham, hun veed altsaa ikke hvorledes en Skrivelse fra mig kan komme i hans Hænder. Det er ret kjedeligt! men her er nu Intet at gjøre.

I Dag har jeg været 14 Dage i Paris, Tiden flyver alfor hurtig hen; for to Dage siden kom Professor Høedt, vi boe i Hotel sammen; Kammerherre Wolffhagen og Robert Watt boe samme Sted, Hjørnet af Palays royal og rue Rivoli; det danske Flag vaier fra vor Balkon og vise at her boer Danskhed. Jeg har hørt "Romeo og Julie" men foretrækker "Faust", flere af de franske Journalister som var i Kjøbenhavn, gav forleden en stor Middag og til den var jeg indbudt; Genevé udbragte min Skaal. Paa Klaveret spillede de "Roselil" og den tappre Landsoldat. Jeg gaaer Hjem over Straßburg og Badenbaden, et Sted jeg aldrig har seet, men en Snees Gange flyvet forbi. Hils Deres Frue, Moder, Søster og Broder. Bring Møller min Tak og bevar mig i venlig Erindring længere end til vi sees.

Deres hengivne

ihast!

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 54-55)