Dato: 6. september 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

593. Til Henriette Collin.

Straszbourg den 6 September 1867.

Kjære Fru Collin !

Voila! jeg er i Frankerige, i hurtig Flugt, i deiligt Sommerveir, lidt for varmt, men til at holde ud. Jeg var kjed af at gaae over Cöln, den kortere Vei, ikke at tale om at der skal være Colera, og jeg valgte at styre til Straszburg hvor jeg kun har været eengang tidligere. Robert Watt som ogsaa vil til Paris og reiste samme Aften som jeg, fik jeg overtalt til at tage med den lille Omvei jeg gjør og han er en høist behagelig Reisefælle, ung og frisk, altid i godt Humeur. Jeg vilde nødig have gaaet til søes fra Korsøer, eftersom, Søndag aften, hele Himlen truede med Tordenveir, han raadede mig at gaae Søveien658 og for at reise med ham gik jeg da ombord, i Lyn og Torden, Skibet »Hermoder« var aldeles overfyldt med Damer, imidlertid skaffede Capitainen, Lund, mig en Kahyt med en eneste Køye og jeg laae godt, men som i en Badstue. Over Hamborg, hvorhen vi reiste med Hr Hirschsprung og hans unge livlige Frue, kom vi til Hanover; her var Mar­ked, men forunderligt trist og stille. Ved Afreisen herfra traf jeg paa Banegaarden Frøken Kjærulf der efter et Besøg i Kjøbenhavn nu gaaer til Ita­lien med Maleren Læssøe; han har sin lille Dreng og Pige med, samt Frøken Caroline Hanck der styrer hans Huus, samt den unge Møller Søn af Ludvig Møller, der om kort Tid udgiver sin første Digtsamling. Vi reiste i samme Vogn til Frankfurth og skulde igaar have gjort det samme til Kehl, men Læssøes lille Pige var anstrængt af Reisen og forsigtigt blev han derfor en Dag stille, medens Watt og jeg fløi til Straszburg hvor vi kom iaftes og hvor man, til min Forundring, affordre de os Pas, det vi begge havde. I Eftermiddag gaae vi med Toget til Paris, hvor vi indtræffe, om Gud vil, tidlig imorgen og der slutter jeg da dette Brev. I Formiddag saae vi den praktfulde Domkirke, der er som støbt ved een Gydning. Høedt kommer til Paris om otte Dage, han er nu i Wien, sammen med Falbes. De veed at Magnus skuIde reise med ham, men Magnus blev nerveus og mave daarlig før Afreisen saa at denne udsattes nogle Dage, endelig kom de afsted; men i Hamburg var Magnus i Stemning til at vende om, og vendte ogsaa derfra strax hjem til Kjøbenhavn, medens Høedt ene maatte styre sin Flugt. Stakkels Magnus, der skal have glædet sig saa meget til engang at komme ud, og skeer det da'ndash;saa er han ikke Reise menneske.

Paris den 7 Sept 1867.

Klokken 5 imorges kom jeg her til efter at have kjørt hele Natten og frosset imorgenstunden. Jeg er taget ind i Hotel Palays royal paa Hjørnet af rue Rivoli og giver 6 Frank for et Værelse i fjerde, I Frank Servise. Endnu har jeg Ingen seet uden Paris der har ganske det samme Ansigt som da jeg i Foraaret tog her fra. Kammerherre Wolffhagen boer i samme Hotel, men han er endnu ikke opstaaet; det danske Flag vaier fra Hotellet, da han og flere Danske boe her. Jeg føler mig ikke træt. Det er min Tanke at blive her til den 15 a 16 og at være hjemme ved Maanedens Udgang, skri­ver De eller Deres Mand til mig, da send Brevene til Paris poste restante.

Hils Deres Mand, Louise og Jonas. Før imorgen kommer jeg ikke ud paa Udstillingen, det vilde trætte lidt for meget efter en Nat-Reise. Nu lev vel i og tænk som altid venligt paa Deres inderligt

hengivne

H.C. Andersen

E.S. Hils Hr Lund og Frue.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost