Dato: 3. august 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Glorup den 3 August 1867.

Kjære Fru Grevinde!

Da jeg slet ikke veed hvorledes det er med Ulrik Adolph, heller ikke med Deres Naade, ikke veed om jeg kommer til Uleilighed eller ei, om De maaskee hellere seer mig naar jeg ved Frøken Luzia Scavenius's Bryllup155 kommer ud i Egnen, skriver jeg dette Par Ord. Helst vilde jeg jo nu flyve hjem over Holsteinborg, see Deres Naade og hele den kjære Kreds. Jeg reiser fra Fyen, om Gud vil, Onsdag Morgen (den 7de) og er da i Korsøer Klokken 111/2 En Vogn vover jeg ikke at bede om, men maa jeg finde der hos Gjestgiveren i Jernbane Hotellet et Par Ord, om Deres Naade og Hr Greven nu eller lidt senere ville see mig; er det sidste Tilfældet da gaaer jeg strax med Banetoget videre til Sorø eller maaskee lige til Kjøbenhavn, som min Stemning da er.

Endnu engang Tak for de to kjære Breve Deres Naade forundte mig paa Basnæs; det er gaaet fortræffeligt med min Forbøn for den unge Mand, jeg vil haabe han nu er hjulpet til at kunne lære Noget; jeg fik ved at henvende mig kun til fem Forskjellige strax 130 Rdlr og Groserer Melchior lovede at samle Resten og har det, saa at det Hele nu er et Beløb af 300 Rdlr. Der har været Velsignelse i Indgangen, jeg vil haabe den ogsaa kommer i Udgangen, at den unge Mand kan vise han fortjener de Manges Godhed. De hjerteligste og allerærbødigste Hilsener til Greven, Enkegrevinden og hele den kjære Børnekreds.

Deres Naades taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

E. S.

Har Fru Flindt156 bragt min Hilsen bring hende da een igjen, om jeg tør bede derom.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus