Dato: 31. juli 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Glorup ved Nyborg den 31 Juli 1867.

Kjære Ven!

Det var min Bestemmelse før jeg tog fra "Rolighed" at komme en Formiddag ind til Byen for at tale med Dem om den nye Udgave af "Eventyr og Historier", samt om andre Fremtids Planer, men jeg blev forhindret, har nu allerede været fjorten Dage borte, Tiden flyver og kommer ikke igjen, jeg venter vel, om ikke længe, at være i Kjøbenhavn men hvad der er aftalt, er alleredfe gjort.

Deres Søster fortalte mig derude, at De havde faaet Billeder fra Fröhlich, men hun vidste ikke hvor mange; jeg skrev ham til for flere Uger siden: dog endelig, betids at sende hvad han havde færdigt; om min Skrivelse har fremskyndet Sendelsen eller den er kommet af egen Drift, er nu det Samme, kun at den er her og at De er tilfreds.

Jeg vilde nu gjerne vide, til hvilke Eventyr og Historier og til hvormange han allerede har sendt og om De endnu, betids, før Juul, venter flere. Jeg vilde gjerne vide naar, og hvorledes De agter at udgive de otte Hefter med Illustrationer og naar Trykningen begynder. Deres Søster og Svoger har vistnok fortalt Dem om et Par nye Eventyr jeg har skrevet, men de ere ikke nok til et Hefte, jeg tænker at nu opgive at levere noget nyt denne Juul, som vel ogsaa kan være ganske godt for det illustrerede Oplag. Hvor stort bliver dette, gad jeg nok vide. Jeg har forresten til Dem, hvad jeg allerede ifjor talte om, nogle ældre adspredte Reiseskitser og mit Besøg i Lissabon, jeg har tænkt at det kunde udkomme deels særskilt, deels som en Deel til, af "samlede Skrifter"; men trykker De nu saa lille og saa tæt, at der gaaer meget paa hver Side, jeg mener at det næppe bliver mere end otte 10 Ark; dog jeg veed det ikke. Den Deel kunde kaldes Reiseskitser (trykte og ikke trykte) og vilde indeholde:

Et Besøg hos Dickens 1857.

Passions Skuespillet i Oberammergau.

Ragaz.

Løven i Luzern.

Skagen.

Et Besøg i Portugal 1866

---

Hvad synes Dem? Vi aftalte dernæst ifjor at ved denne Juul vilde De udgive en lille pyntelig Udgave af "Udvalgte Digte", i Form som de H. P. Holst og Molbech have leverede; - Det vilde glæde mig meget, især om De, hvad jeg kalder, i godt Humeur, skrev mig et Par Ord til om alt dette; fik jeg det endnu medens jeg er her paa Glorup, Posten gaaer over Nyborg og De havde noget Behageligt at sige mig, da vilde det være at sende mig et Brev fuldt af Solskin og De forstaaer nok, at da jeg er en Soltilbeder, vilde det være meget velgjørende for mig at faae et saadant Brev; dog kan jeg jo ogsaa vente til vi ses!

Vil De bringe Deres Frue min venlige, ærbødige Hilsen, trykke Deres Broder i Haanden fra mig og sige mange Venligheder til Deres Søster og Hendes Mand; jeg troer tilvisse at jeg har deeltagende Venner i de to og at jeg vil faae det i Børnene, hvis Bekjendtskab jeg nu ogsaa har gjort. Det regner og regner; jeg kommer kun lidt paa Vandring i Haven, da jeg troer ikke at have Raad til at tabe mine Galosker og det er jeg udsat for i disse Frøernes og Vandfuglenes skjønne Dage. Hils Hr Møller, hvis Omhue for mine Digtninger jeg snart maa beile til. Lev hjerteligt vel

Deres hengivne H. C. Andersen

Til Hr Boghandler Th: Reitzel.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 51-52)