Dato: 30. juli 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

590. Til E. Collin.

Glorup ved Nyborg den 30 Juli 1867.

Kjære Ven!

Igaar sendte jeg et Brev til Dem, De har maaskee modtaget det, men i Dag igjen maa jeg uleilige Dem, jeg har nemlig i denne Morgen, efter at min Skrivelse var afsted faaet nogle Ord fra Morits Melchior, han meddeler mig at han allerede har indsamlet til Jørgensen 175 Rdlr og venter endnu at faae Noget til, der er altsaa, med de ved mig samlede 130 Rdlr allerede over 300 Rdlr, og Melchior skriver at Jørgensen nu maa'ndash;»kunde komme i Virksomhed med at lære Noget der kunde være ham Nyttigt til hans fremtidige Vel. Deler De denne Anskuelse, da tilskriver De kanskee Etatsraad Collin. Jeg var i Hellebæk i Fredags, men sammen med et Selskab, og traf ikke Etatsraad Collin i sit Huus og der var ikke Tid til at opsøge ham. Derimod saae jeg i Dag Jørgensen, der sulter efter Beskjæftigelse; han sagde mig at Collin kom ind paa Onsdag, og jeg lovede ham da at nævne det for Dem, da De mueligen da kan skrive ham lige til Kjøbenhavn !«

Dette gjør jeg nu her; mit Brev kan først afgaae imorgen tidligt, men allerede Klokken 4, saa at jeg maa antage at det med første Banetog naaer Kjøbenhavn og der vil, fra Posthuset, være bragt Dem medens De endnu er i Sparekassen.

Jeg veed at De ikke trættes ved mit Skriveri, da det gjælder om at hjelpe et Menneske som De allerede selv har viist stor Deeltagelse, det er nu at stille ham saaledes at han kan tage Løb til et rimeligt Fremtids Maal, De er den Practiske, De kan og De vil bedst vide det Rette.

Er det ikke uendeligt smukt af Moses Melchior at han saa varmt, saa deeltagende, har sig taget af Sagen; det er let at strøe frugtbringende Ord, naar man finder en Hjertebund som hans. Faaer De Tid da tal med ham, eller skriv ham et Par Ord til i Sagens Fremme.

Jeg lægger her ved Brevet en Afskrift af et nyt Eventyr, vil De og Deres Kone læse det, samt lade Fru Lund høre det, hun skriver at hun ønsker det; er der Eet eller Andet i Commateringen at bemærke, vil De da kun file løs. Gjem det derpaa til videre. Goldschmidt har bedet mig om et Bidrag til sin nyeste Bog, maaskee giver jeg ham dette, dersom jeg ikke til i den seneste Tid har andet, derfor gjem det! De franske Deputerede komme nok til Kjøbenhavn den 12 August, jeg glæder mig der til og kunde ønske at være med! Hils Deres Kone, Louise og Jonas.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter