Dato: 29. juli 1867
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d 29 Juli 1867

Kjære Ven!

Idet jeg takker Dem for Deres nydelige Brev til min Halvdeel, saa vil jeg strax tillade mig at bemærke, at Regnen lader til at virke oplivende paa Dem, idet Deres Brev fra Først til Sidst aander Friskhed Munterhed og Lune. De maa i disse Tider rigtig være oplagt til at berige Verden med Deres uforlignelige Eventyr og Fortællinger, og har jeg, sandt at sige, faaet det Indtryk, at De har flere Ting paa Stabelen, som Regnen har drevet hurtigere frem, end Solskin og Varme ville have gjort, men som alligevel ved Deres Skaberevne ikke ville komme til at mangle Solskin og Varme. Da jeg holder af at være tidlig paafærde, saa takker jeg Dem forud for disse nye Fostre af Deres uudtømmelige Geni.

Hvad der her beskjæftiger alle Gemytter er Ankomsten af de franske Deputerede Morin og Piccioni samt Havin tillige med / vistnok, man siger 30, Journalister, som ville gjæste Kjøbenhavn i 3 à 5 Dage. Der var Brev igaaer fra Wolfhagen der skrev, at de kom, saa at der nu vil blive dannet en Commitee for at modtage dem paa en værdig Maade. Der har været Tale om at indbyde dem til at boe hos de Familier, der tilbyde Leilighed, i hvilket Tilfælde jeg ogsaa vil tilbyde mig, dog veed jeg endnu ikke hvad det bliver til. Kommer De ikke til Byen til den Tid? Der vil blive stor Enthusiasme hos de brave Folk, som saa djærvt have talt vor Sag. Man taler om at de kommer d 12 August, dog kan De see nærmere herom i Bladene. Billes har inviteret de 2 Deputerede til at boe hos sig. – Bournonville har umaadelig travlt med sin egen nye Ballet, hvortil vor Ven Hartmann skal have skrevet en fortrinlig Musik, den franske Maler og Maskinist ere i fuldt Arbeide. Jeg kan hilse fra Hartmanns som i Fredags var til Alters, han og Familie befinde sig Vel. Gade skriver flittigt paa et stort Arbeide, men holder det hemmeligt endnu, hvad det er. Man siger, at det er noget Lignende som Korsfarerne. Den kongelige Familie lever endnu paa Fredensborg, de flytte en af Dagene til Bernstorf. Frederik Irminger har faaet Ansættelse i fransk Tjeneste, han reiser paa Torsdag og skal strax paa en Joromseiling.

(Veed De hvad man kalder en Proppetrækker?

Opløsning: En Toldassistent.)

Arbeiderne er vendte tilbage fra Deres Pariserreise vel tilfredse med Udbyttet.

Jeg var med min Kone paa Rolighed i Fredags, min Søster har stødt sin Fod, dog er det uden videre Betydning. Jeg fandt overalt Spor af H. C. Andersen. Naar kommer De til os? Jeg skal bestille Solskin og Varme til den Tid, at De vil finde Glædes-Straaler paa vore Aasyn og Venskabs Varme i vore Hjerter, derom tvivler De vel ikke. Vil De hilse Grev Moltke fra mig, hvis han kan erindre mig fra en Middag hos Melchior, hvor han som altid viste sig gentil ved at tilstille mig et Bidrag til Arbeidernes Reise til / Paris. Jeg afsender dette Brev i dag, forinden min Kone har læst Deres Brev, som jeg først bringer hende i Eftermiddag, da jeg har taget mig den Frihed at læse det. De vil derfor uden Ophold vistnok faae Brev fra hende, hvori hun skriver om hele min Familie, om Prices som boe hos os, om Høedt, som gjør stærk Cour til Maria, om Sammes intenderede Udenlandsreise med Magnus samt om mange andre interessante Gjenstande.

Tag nu ikke ilde op, at jeg har lagt saa meget Beslag paa Deres Taalmodighed, lad Regnen være min Undskyldning. Lev nu vel og tænk engang imellem paa en beskjægget Vexelmægler, der hedder som Undertegnende og som med Stolthed og Glæde henregner sig (atter Regn) til en

af H. C. Andersens Venner og Beundrede

Deres hengivne

Martin R. Henriques

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 464-67)