Dato: 29. juli 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

589. Henriette og E. Collin.

Glorup ved Nyborg den 29 Juli 1867.

Kjære Fru Collin!

Deres Mand har jo det deiligste Kildevælds Veir, Jonas det yndeligst[e]

Veir for Frøer, de maa være meget glade og naar Husets mandlige Representanter ere det, saa kjender jeg nok Fru Collins gode Hjerte, saa er hun det ogsaa, men om Louise er det, ja det maa Vorherre og Fru Lund vide.

Jeg sender Dem her et af Regnveirs Stemning gjennemvædet Brev til den meget elskværdige Frue, der kan sidde og see ned paa Dem fra sine Sovkammervinduer. Jeg forlod i Løverdags Morges Basnæs, igaar reiste Fru Scavenius med Søn og Datter til653 Schweiz. Jeg er nu paa Glorup og boer i mine gamle Værelser der ere blevne smukt pudsede op; jeg reen­skriver paa min Portugals Reise for dog at bestille Noget, thi ud kan man jo ikke gaae. En Ugestid bliver jeg vel her, vender saa tilbage; Lottori­Lykken kom da ikke; De har nok talt ilde om mig hos Fru Fortuna, eller i det mindste sagt: »Herre Gud, Madam, det er det Galeste De kan gjøre at give ham de Penge, lad heller min egen Dreng faae dem!« men Jonas vandt nok heller ikke. Hils Louise varmt og smukt, man kan just trænge til en varm Hilsen i dette kolde Veir. Foruden mit Brev til Fru Lund følger her, paa det andet Halvblad, en lille Skrivelse til Deres Gemal; jeg tænker at De erholder hele mit skrevne Kløverblad i morgen Aften. Er Jonna Stampe med sine Pigebørn indtrufne? Hils fra mig og naar De en Dag sidder i det Graa-Veir og tænker paa en Solstraale, da husk at De sender en saadan654 til en værdig Ven ved at sende mig samme i Form af et Brev.

Hjerteligst og ærbødigst

H. C. Andersen.

Kjære Ven!

Glorup ved Skjelskjør den 29 Juli 1867

Igaar fik jeg et smukt, velskrevet Brev fra Jørgensen; jeg seer at Moses Melchior vedbliver at være hjertens god mod ham; han har, for kort Tid, nu ogsaa Arbejde hos Bille, og jeg har været heldig i at faae en lille Sum til ham, til at afbenytte i et Aar, men det er kun for den ene Gang jeg har erboldt det. Jeg skrev sidst til Dem at fra mig havde han 20 Rdlr og fra Bille 20; hans Formue var altsaa da 40 Rdlr som jeg bad Dem om at tage til ham, af mine Penge; senere har jeg fra Grevinde Frijs faaet 20 Rdlr fra Grevinde Holstein 20Rdlr og nu af Grev Moltke Hvitfeldt 50 Rdlr. Disse sidste tilsammen 90 Rdlr har jeg hos mig, jeg vil ikke sende samme med Posten, det er jo næmmere at De tager disse af mine Sparekasse-Penge og lægger dem til de tidligere nævnte 40 Rdlr; Jørgensens Formue er saaledes nu 130Rdlr, som De jo vil opbevare og gjøre frugtbar for ham. Moses Melchior taler nok med Dem, før han begynder paa sin Indsamling for655 Jør­gensen; i eet Aar er saaledes, rigtig nok kun smaat, men dog altid Noget, sørget for ham; vil De vel faae Winther til at sige hvorledes han bedst tager fat. Jørgensen maa egenligt takke Dem og Deres Kone om det gaaer ham godt, thi havde De ikke taget Dem af ham da han kom her til og hjulpet ham, da var det ikke stillet saaledes som det dog nu synes at stille sig. De ville have Deres Løn i Deres Hjerter.–Hvorledes staaer det egenligt med min Formue, naar nu 130 Rdlr drages fra denne, hvad antager De jeg da

har i det Hele f Ex ved August Maaneds Begyndelse? Lev hjertelig vel

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus