Dato: 28. juli 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Glorup ved Nyborg den 28 Juli 1867.

Kjære Fru Henriques!

Man kan snart ikke længer sige at et Brev flyver som en Fugl gjennem Luften, nu gaaer det snarere som en Fisk gjennem Vandet. Hvilket Regnveir! Høisalig Noa, den berømte Viintapper og Skibsbygger, jeg antager at De erindrer ham fra den bibelske Historie, fik netop sine Skibsbygger Tanker ved et saadant Veir. Man maa blive i Stuen og der fryser man, jeg i det mindste! uh, hvilken Sommer. Hvad siger De paa Høiden derude under de vaade Træer? Jeg forlod igaar morges Basnæs i Dag reiser Fru Scavenius med sine Børn til Schweiz; jeg tog afsted i den tidlige Morgen for i Korsøer, med Morgentoget at flyve over Beltet;ombord traf jeg Jules Jurgensen fra Locle, som jeg tillod mig at præsentere Dem da jeg sidst havde den Glæde at være i Deres Huus, han reiste nu over Fyen til sit Hjem i Jurabjergene, men var noget skuffet ved det Veir han havde i Klampenborg, dog var der ikke skeet nogen Standsning med at bade. - Igaar, midt paa Dagen, kom jeg her til Glorup, der straaler som et kongelig Slot og har vistnok ogsaa een af de meest storartede Haver her i Landet, den halve Deel med franske Anlæg, Basin og Springvand, den anden halve Deel med engelske Partier; Dyrehaven slutter tæt her op til, der ere deilige Ege og Bøge, og en Mængde Dyr. Jeg har imidlertid endnu kun seet fra Vinduerne, thi Regnen skyller ned, men inde er ogsaa smukt, her ere flere store og udmærkede Billeder, saaledes eet af Dahls bedste norske Landskaber, en udmærket Copi af Raphaels Madonna i Dresden, en herlig Skovsø af Skougaard, Skagens Kyst af Sørensen, desuden af Melby, Schleisner og Fru Jerichau. I een af Stuerne staar i Marmor Jerichaus Panther Jæger. Grevinden er for et Par Dage siden kommet fra Paris og om faae Dage ventes Sønnen, vor danske Minister i Paris med sin Frue, som første Gang besøger Danmark; jeg bliver her en 8 Dages Tid, om- jeg her fra flyver til Holsteinborg eller Conradine Lyst veed jeg ikke ret, men naar jeg naaer Kjøbenhavn flyver jeg ud til Dem og Deres Mand; vilde De nu bare skrive engang, men De gjør ikke Besøg, De skriver ikke, De bliver i Deres landlige Hjem. Bjerget kommer ikke til Mahomet, men Mahomet maa komme til Bjerget. Hvorledes lever Frøken Marie? beed hende ikke være alfor elskværdig mod vor gode Ven, Professor Høedt, fortæl hende Lidt om Othello og Desdemona! - Jeg maa forresten bekjende at jeg lider af Udvee! jeg havde stor Lyst til at see Udstillingen ved Paris endnu en Gang før den slutter; havde jeg vundet i Lotteriet, om kun 400 Rdlr, jeg var jaget afsted, men Fru Fortuna vil ikke gribe mit Nummer i den Pose, hun siger: "bliv i Landet og ernær Dig redeligt!" nu vel! jeg bliver i Landet, eller i Vandet, som man nok bør sige det denne Sommer. Jordbærrene begynde jo ogsaa at faae Vattersot, Høet bliver sort og Menneskets Humeur, det vil sige Landmandens Humeur er nok allerede sort. Vil nu De kjære Fru Henriques, at mit Humeur ikke ogsaa skal blive det, saa tag Pen og Papir og kast Runer, spil en Tanke- og Følelses Sonate i Brevform, lad Deres Mand give nogle humoristiske Slutnings Acchorder og send det Skrevne til Glorup ved Nyborg saa skal jeg klappe i Hænderne,

"bravo, bravissimo".

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 160-64)