Dato: 27. juli 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Glorup ved Nyborg den 27 Juli 1867.

Kjære Fru Melchior!

Forrige Søndag sendte jeg mit seneste Brev til Dem med et Par Ord til Thea og et Vrøvle-Vers til William; siden er jo næsten gaaet en Uge, i den har jeg skrevet Breve og reenskrevet paa "mit Besøg i Lissabon", det var som lagt hen; jeg var ikke oplagt til Digtning og Veiret var aldeles ikke til at flyve ud i! Regn og altid Regn! jeg fik et rart Brev fra Deres Svoger, da jeg havde sendt ham min Skrivelse for Jørgensen hvor jeg havde min egen Paategnelse, dernæst Billes, Grevinde Frijs's og Grev Moltke Hvidtfeldts, denne sidste har været saa ædel og elskværdig at tegne sig for 50 Rdlr, saa at jeg derved har 110 Rdlr til Jørgensen; det er jo en god Begyndelse. I Brevet fra Deres Svoger stod ellers fortalt at De i Badet havde stødt Deres Fod, hvorledes er det hermed? Jeg hører jo snart fra Dem! Imorges Kl 7 forlod jeg Basnæs og kjørte i Regn og Blæst, (Søen vendte det hvide ud), til Korsøer, der ligger en tre Miilsvei fra Stedet. Ombord paa det lille Fartøi som gaaer over til Nyborg traf jeg Hr Jules Jürgensen fra Klampenborg, han var paa Veien hjem over Fyen, hvor han besøger sin Ven Hofmann-Bang, Eieren af Hofmanns Gave. Det fornøiede mig dette Møde; jeg forærede ham den store Bouquet Roser jeg bragte med fra Basnæs og han vilde see at bevare den til Locle hvor han meente at være om nogle Dage. Han bad mig bringe Dem sin ærbødige Hilsen. Imorgen reiser Fru Scavenius med Søn og Datter til Schweiz i 5 Uger, jeg har lagt deres Reiseplan over Nürnberg og Lindau til Ragaz, Brunnen, Luzern, Interlaken, Bern, Montreux og Foden af Montblanc; hjem over Montreux, Fribourg, Freiburg, Mains og Köln. Hvad bliver der af Deres Schweizerreise? Jeg har brændende Lyst til at see Paris i September-Oktober før Udstillingen er forbi; jeg saae den voxe frem og udfolde sig, jeg gad nok see den i hele sin fulde Blomst, men det bliver der nu ikke noget af; det er for dyrt. Havde jeg vundet 3oo Rdlr i Lotteriet, da var disse strax offret paa en Maaneds Flugt, men Fru Fortuna synes at nu skal jeg heller blive i Ro i Kjøbenhavn, faae Noget bestilt og ikke saaledes føite om. I Nyborg hvor jeg kom Kl 11 i Dag, fandt jeg Grev Moltkes Vogn og Tjener efter mig, i flyvende Fart gik det til den gamle smukke Gaard, hvor Greven ventede med Frokosten. Han var glad og elskværdig, Grevinden ligesaa, vi have allerede talt en Deel. Greven paalagde mig da jeg sagde at nu gik jeg at skrive til Dem, da at bringe Dem hans venlige ærbødige Hilsen. Mine to Stuer, fra ældre Tid, er bleven ganske nydelige, med Fortepjano, som jeg desværre ikke kan spille paa, smukt malet Gulv og min egen store Buste, nede i Stuen seer jeg flere prægtige Malerier af betydelig Størrelse, saaledes et norsk Landskab med Vandfald, malet af Dahl; en god Copi af Raphaels Madonna i Dresden, Originalens Størrelse. Et Søstykke af Sørensen og endelig det store Stykke af Skovgaard; dette tager sig godt ud efter at være ferniseret; Greven er meget tilfreds med det. Fra Havedøren saae jeg det store, høie Springvand, der pladsker op mod Poppeltræernes Top; mere har jeg endnu ikke seet. Breve skal afsted før otte i Aften, og jeg skynder mig derfor med at skrive dette, da jeg veed ikke hvorledes Tiden stiller sig efter Bordet. Mit næste Brev bliver til Frøken Louise; hils hende og alle Børnene, ligesom Deres ædle fortræffelige Svoger og hans Søster paa Teglgaarden. Fra Fru Lund paa Hellebæk fik jeg i forgaars et rart Brev ifølge med en Skrivelse fra Fru Collin. Hils tusinde Gange Deres kjære velsignede Mand, ligesom ogsaa min Veninde Frøken Sophie Melchior og Vennerne Bloch, Watt &&. Jeg er plaget med mine Tænder og med min høire Haand.

[i marginen, s. 4:]

Hjertelige Hilsener. Deres taknemlig hengivne

H.C. Andersen

Hils Billes!

[i marginen, s. 2:]

I forgaars skrev Fru Ingemann at Blomsterne De syede paa Kurvens Hank endnu vare friske, ja at Knoppen af en Maaneds Rose der var sprunget ud.

Tekst fra: Niels Oxenvad