Dato: 25. juli 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Hans Christian Jørgensen
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 25. Juli 1867.

- Kjære Jørgensen!

Ved min Ankomst her til Basnæs fik jeg Brev fra Hr. Redacteur Bille, der ønskede at vide Deres Adresse, da han maaskee havde Arbeide for Dem; jeg sendte strax med Telegraph Svar, for at det ikke skulde komme for seent ved et Brev. Det skal glæde mig, om det har været Dem til Gavn. Med Hensyn til at skaffe en Sum tilveie, saa at De i et Aar kan have nogen sikker Understøttelse og lægge Dem efter Sprog og Bogholderi, gaaer det godt; jeg har allerede, foruden mit Bidrag, samlet lidt over 100 Rdlr., og nu er Listen sendt til Hr. Grosserer Melchior, der, veed jeg, vil tage sig af den. Hr. Etatsraad Collin vil jeg overdrage det Indsamlede; jeg har faaet det eengang for alle; men i Aarets Løb haaber jeg, at De ved egen og vor Hjelp finder en Plads paa et Contoir eller en Pakhuus-Forretning; tal med Etatsraad Collin derom og senere med Hr. Grosserer Melchior. Gid at vi maa see, at det gaaer Dem godt.

Man maa ikke slippe Gud og sig selv, og trange Tider kunne blive til lyse. Jeg reiser paa Løverdag til Glorup ved Nyborg. Excellensen Grev Moltke Hvitfeldt,som jeg der besøger, er een af dem, som har viist stor Velvillie for Dem. Lev vel!

Deres velvillige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter