Dato: 22. juli 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Basnæs den 22 Juli 1867.

Kjære Fru Grevinde!

Hjertelig Tak for Deres velsignede Brev; gid at jeg ret kunde udtale hvor meget jeg skatter Deres Naades Velvillie mod mig, hvor lykkelig jeg føler mig i Deres Hjem; jeg har saa deiligt der Fornemmelsen af at være en velkommen Gjest, Hr Greven er hjertensgod og Børnene, ligesom den gamle Grevinde, lade mig fornemme at jeg i hver af dem har en Ven. Fru Scavenius reiser ikke, som hun først bestemte, den 8 August, men allerede den 28de Juli, dette har forstyrret mine Udflugts-Planer og da jeg pludseligt blev sat ind deri, ikke gjerne vilde strax tage tilbage til Kjøbenhavn, ikke vidste om man kunde see mig paa Holsteinborg, mældte jeg mig i Fyen og der venter Vogn efter mig fra Glorup først kommende Løverdag. Saaledes er Situationen; jeg vil flakke lidt om, men er vist nok om 10 til 14 Dage, efter Afreisen fra Basnæs, paa Hjemveien igjen og da var det velsignet om Deres Naade var saa vel at jeg turde komme. Deres Naades Svigermoder bliver vel hele Sommeren? Den kjære Ulrik Adolph vil bevare sit Humeur, vinde i Kræfter, og snart glemme de Prøvelsens Dage han ogsaa allerede har lært at kjende. Min søde lille Veninde Elisabeth sender jeg en heel Bouquet af Hilsener, og ligesaa Comtesse Bodil og min prægtige Ven Christian Christoph. Jeg har skrevet en Historie: Gudfaders Billedbog, ligesaa en mindre Fortælling, der udsprang ved en "Skaal" jeg udbragte engang paa Holsteinborg, det er nemlig Historien om "Vænø henter Glænø", jeg troer nu det er Sjælland der ved Dige-Arme henter den, desuden har jeg to Eventyr: De smaa Grønne og "Peiter, Peter og Peer".

Endnu vilde jeg gjerne her tilføie et Par Ord, men jeg er i Forlegenhed der med, man tør ikke plage sine Venner og dog stilles man tidt saaledes naar man vil gjøre en god Gjerning og ikke selv heelt mægter det. Erindrer Deres Naade at jeg en Gang paa Holsteinborg talte for et ungt Menneske, men kom for seent, netop en Dag eller to efter at Hr Greven havde besat den Plads der kunde have været en Lykke for min stakkels Fyr at erholde. Vær saa kjærlig at læse vedlagte Blad, der staaer hvad jeg nu har at sige om ham, og dersom De derved stemmes til Velvillie, da veed jeg Deres Svar, men enten De nu bestemmer Dem eller ikke, beder jeg at De venligst vil sende mig det skrevne tilbage før Løverdag-Morgen og lige varmt bevare Deres ædle Velvillie for mig uagtet jeg her har viist mig mellem de Paatrængende. Gud glæde og velsigne Dem og Deres.

Hjerteligst og ærbødigst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus