Dato: 20. juli 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Kjære Ven! Basnæs ved Skjelskjør den 20 Juli 1867.

De er isandhed Elskværdigheden selv, De glæder mig altid strax med Brev igjen, saa snart et Par Ord flyver til Dem, tak for Deres trofaste Sindelag. De modtager denne Skrivelse ved Ankomsten til Kjøbenhavn: velkommen! gid at De maa føle Dem vel der og altid bevare den Livets Skat Gud synes at have givet Dem: Ungdoms Humeuret, jeg har først faaet det i en ældre Alder, efter at store Søer er gaaet over mig, dog imellem dugger en Veemod op, men den hører maaskee til min Poet-Natur. Jeg havde det lykkeligt paa Rolighed, Besøget i Sorø hos den gamle Fru Ingemann satte mig i det nys nævnte Humeur. Jeg fandt den kjære gamle Kone meget svag, høre kan hun ikke, al Samtalen maatte føres paa Tavle; der var saa efteraarsagtigt i det tomme gamle Huus under de store vaade Træer; jeg savnede Ingemann saa meget og dog var det som et lille Solblink at see det Smiil, den Glæde der lyste fra den gamle Kones Ansigt ved at see mig. Nu er jeg paa Basnæs hvor jeg bliver til den 26de om det da gaaer til øster eller Vester, Sønder eller Nord, veed jeg ikke. Snart skal De imidlertid høre fra mig, dog forud, her paa Basnæs haaber jeg at høre fra Dem kjære Ven. Det ligger mig paa Hjertet om det Brev jeg bad Dem besørge til Candidat Møller, som udgiver Baggers Skrifter, er kommet til ham, jeg veed Intet derom; - I Brevet fra Bagger staaer et ondt Ord om en Mand, som længst er død, jeg slettede Mandens Navn ud før jeg afgav Brevet, men strax efter faldt det mig ind at det var bedst den hele Sætning om ham gik ud, da den ikke var af Betydning, men maaskee kunde saare Mandens Børn, om han har nogen, og jeg bad da mundtligt Hr Møller udslette samme, jeg vil troe han har gjort det men er ikke sikker derpaa og vilde gjerne have Vished, jeg tænker imidlertid at havde han glemt det har han efter Modtagelsen af mit Brev ladet det enkelte Blad trykke om. - Skaf mig det at vide og send mig ogsaa Baggers Brev, som jeg nu halv har glemt. At jeg synes at gjøre saa meget Væsen af hvad der vist nok er en aldeles ringe Ting, ligger maaskee i en Slags sygelig Stemning; jeg føler mig tung i Sindet, har en Trang, en Længsel efter at flyve ud i Verden igjen, det jeg ikke tør sige til mine andre Venner, men De som selv plages af aandeligt "Bisselæder" vil forstaae det. Hils venligt Møller, hvis Adresse jeg ikke veed, kun at han boer paa Nørregade. Deres Huusnummer kjære Ven har jeg ogsaa glemt, men Dem finder Posten nok. Lev vel!

Hjerteligst H. C. Andersen.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen

Basnæs ved Skjelskjør den 20 Juli 1867.

Kjære Ven!

De er isandhed Elskværdigheden selv, De glæder mig altid strax med Brev igjen, saa snart et Par Ord flyver til Dem, tak for Deres trofaste Sindelag. De modtager denne Skrivelse ved Ankomsten til Kjøbenhavn: Velkommen! gid at De maa føle Dem vel der og altid bevare den Livets Skat Gud synes at have givet Dem: Ungdoms Humeuret, jeg har først faaet det i en ældre Alder, efter at store Søer er gaaet over mig, dog imellem dugger en Veemod op, men den hører maaskee til min Poet-Natur. Jeg havde det lykkeligt / paa Rolighed, Besøget i Sorø hos [denne rettet til:] den gamle Fru Ingemann satte mig i det nys nævnte Humeur. Jeg fandt den kjære gamle Kone meget svag, høre kan hun ikke, al Samtalen maatte føres paa Tavle; der var saa efteraarsagtigt i det tomme gamle Huus under de store vaade Træer; jeg savnede Ingemann saa meget og dog var det som et lille Solblink at see det Smiil, den Glæde der lyste fra den gamle Kones Ansigt ved at see mig. Nu er jeg paa Basnæs hvor jeg bliver til den 26de om det da gaaer til øster eller Vester, Sønder eller Nord, veed jeg ikke. Snart skal De imidlertid høre fra mig, dog forud, her paa Basnæs haaber jeg at høre fra Dem / kjære Ven. Det ligger mig paa Hjertet om det Brev jeg bad Dem besørge til Candidat Møller, som udgiver Baggers Skrifter, er kommet til ham, jeg veed Intet derom; - I Brevet fra Bagger staaer et ondt Ord om en Mand, som længst er død, jeg slettede Mandens Navn ud før jeg afgav Brevet, men strax efter faldt det mig ind at det var bedst den hele Sætning om ham gik ud, da den ikke var af Betydning, men maaskee kunde saare Mandens Børn, om han har nogen, og jeg bad da mundtligt Hr Møller udslette samme, jeg vil troe han har gjort det men er ikke sikker derpaa og vilde gjerne have Vished, jeg tænker imidlertid at havde han / glemt det har han efter Modtagelsen af mit Brev ladet det enkelte Blad trykke om. - Skaf mig det at vide og send mig ogsaa Baggers Brev, som jeg nu halv har glemt. At jeg synes at gjøre saa meget Væsen af hvad der vist nok er en aldeles ringe Ting, ligger maaskee i en Slags sygelig Stemning; [overstr: maaskee]jeg føler mig tung i Sindet, har en Trang, en Længsel efter at flyve ud i Verden igjen, det jeg ikke tør sige til mine andre Venner, men De som selv plages af aandeligt "Bisselæder" vil forstaae det. Hils venligt Møller, hvis Adresse jeg ikke veed, kun at han boer paa Nørregade. Deres Huusnummer kjære Ven har jeg ogsaa glemt, men Dem finder Posten nok. Lev vel!

Hjerteligst H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 57-60)