Dato: 12. juli 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Rolighed ved Kalkbrænderiet den 12 Juli 1867.

Kjære Fru Scavenius!

Da jeg endnu ikke ved Slutningen af forrige Uge var kaldet til Fredensborg besluttede jeg snarest at reise til Basnæs, men da indtraf fra Locle min Ven Jules Jürgensen hos hvem jeg for nyelig tilbragte saa smukke Dage i Schweiz, han er kommet her med sin Søn for at bruge Badene paa Klampenborg og glædede sig til at gjensee mig; jeg er derfor blevet her i denne Uge, har ført ham paa Rosenborg og seet ham her ude paa Rolighed, hvor Melchiors ere utrættelige i at vise mig al Opmærksomhed og Velvillie. Det drog saaledes lidt forlænge ud med Besøget paa Basnæs, men jeg trøstede mig med at Deres Naade, saaledes som De først skrev, ikke reiste før den 8de August, det faldt ogsaa fortræffeligt sammen, med mit Besøg paa Glorup, hvor jeg lovede Grevinden ikke at komme før i August da hun var der. Igaar modtog jeg Deres Naades senere Brev, der underretter mig om Deres forandrede Reiseplan, at De allerede tager afsted den 27de eller 28de, skal jeg altsaa opnaa den Glæde at samles med Dem og Frøken Luzia før Bryllupsfesten der jo kommer seent paa Aaret maa jeg strax afsted, Reisen kan jeg først begynde nu paa Tirsdag og ikke, hvad jeg helst vilde, flyve lige til Basnæs. Deres Naade vil erindre at jeg ved Juul paa Hjemfarten havde lovet at besøge Fru Ingemann, men maatte opgive det for det stærke Sneefog; jeg lovede hende da at komme paa Udreisen til Paris, men Tiden trængte paa og jeg svigtede; paa Hjemfarten skeete det heller ikke da jeg maatte skynde mig for at bringe Kongen min Tak, nu har jeg skrevet: paa Udreisen til Basnæs kommer jeg et Par Dage!, skrev jeg nu at jeg kom først naar jeg tog derfra, da har Fru Ingemann ingen Aarsag til at troe mig og jeg maa, uagtet Tiden trænger paa, nødvendigviis stige af i Sorø, der kommer jeg Tirsdag Middag, bliver der da Onsdag over og tager Torsdag Morgen den 18de med Toget til Slagelse og derfra med Postvogn til Skjelskjør; en halv Snees Dage har jeg da den Glæde at være sammen med Deres Naade, Frøken Luzia og de andre Kjære, jeg veed at jeg er velkommen! Lidt uheldigt falder det nu imidlertid med Fyens Reisen, men jeg vil dog begynde den, selv om Grevinden ikke indtræffer. Groserer Melchiors foreslaaer mig imidlertid at vende tilbage her til Rolighed og vente til Grevinde Moltke kommer, men det vil jo blive en bestandig Reisen frem og tilbage. Jeg har det ganske fortræffeligt og veed, den samme lykkelige Velværen venter mig paa det velsignede Basnæs; Gid jeg der maa finde Alt i Sundhed og Glæde. Hjertelige Hilsener, Deres Naades taknemlige , ærbødige H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus