Dato: 12. juli 1867
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

585. Fra E. Collin.

Kjære Andersen. Jeg har idag faaet Brev fra Procurator Winther, hvis practiske Mening jeg havde udbedt mig. Hans Svar er som jeg havde ventet. Han siger: »Flere hundrede juridiske Candidater og danske Jurister gaae ledige, og der hengaaer neppe nogen Dag, hvor jeg ikke har Forespørgsel om Arbeide til dem«. Han fraraader altsaa Planen bestemt.

Jeg finder det saaledes betænkeligt at offre mindst 1 1/2 Aar af hans Ungdoms?Tid og en heel Deel Penge paa en overflødig Examen. Jørgensen er skikket til at være Contoirarbeider og dette kan han være ligesaagodt uden Examen. Jeg troer, at en Underviisning i levende Sprog vilde være mere frugtbringende for ham; der er større Sandsynlighed for en beskeden Anbringelse paa et Handelscontoir, en Pakhuusforretning eller deslige, end Ansættelse hos juridiske Embedsmænd. Jeg har tidligere sagt ham, at han skulde lægge sig efter Bogholderi. Disse mine Bemærkninger ere ikke alene for Dem, men for Alle, som ville hjelpe Jørgensen. Deres Hellebæk. 12 Julii 1867.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost