Dato: 2. juli 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

"Rolighed" ved Kalkbrænderiet den 2den Juli 1867.

Kjære fortræffelige Fru Henriques!

De kom ikke, De kommer ikke! Vinden lufter nordvest, Luftning fra Klampenborg, men der kommer intet Luftskib, ikke engang en almindelig Droske hen ad Landeveien. og bringer os Maria Henriques elskværdige Moder. Fru Melchior har ogsaa ventet Dem, og jeg gaaer hver Morgen og blæser Uldblomster af, ikke for at spørge, om jeg faaer nye Klæder iaar, men om Fru Henriques kommer i Dag! Blomster-Propheten siger Ja! men Aftenstunden siger nei! nu venter jeg ikke længer, nu skriver jeg, lægger Runer under Brevfuglens hvide Vinger, de have ingen Virkning veed jeg nok, men jeg kaster dog de Runer. I Søndags var vi Alle et Stykke nærmere Klampenborg, det vil sige vi fløi forbi, hele Huset Melchior, Frøken Kjellerup, Bloch og jeg uværdige, vi tog trods graae Himmel og Landeveisstøv til Jernbanen, satte os i Vaggon og naaede Helsingør Kl: 10 Formiddag, kjørte saa paa Karrebank, for at bruge et godt dansk Ord og kjørte i Skylregn forbi Marienlyst. Paraplyerne dannede Vandsluser, Skjød og Hat Vandbeholdning, Vinden susede, Søen rullede og vi naaede Hellebæk, saae Collins Kilde, spiiste Fru Lunds Mad, levede høit paa Marienlyst og steeg høit paa Kronborg hvor rigtignok det deiligste Skue belønnede os for Dagens Møie, vi saa over 500, ja jeg kunde gjerne sige 1000 Skibe, dog saa løi jeg, men aldrig har jeg før, uden paa Themsen seet saa mange Master, det var som en colosal Myggesværm lagt paa Vandet. - Seent paa Aftenen kom vi hjem, forvissede om at De i saa usikkert Veir ikke havde gjæstet os. Jeg talte forleden paa Gaden med Professor Hammerich, Datteren er endnu i Sverrig, med Fruen gaaer det kun langsommelig, han maa ikke besøge hende og tør kun sjælden skrive. Fra Asger fik jeg Brev, et Henrykkeises Brev om min Improvisator, som han nu første Gang har læst. Professor Melchior har i Dag været paa Rolighed, han reiser imorgen til Paris. Nyt veed jeg ellers Intet at meddele, Aviserne læser De jo? Det har afficeret mig at læse om den riddelige Keiser Maximillians Endeligt! Det er forfærdeligt at saa meget Ondt i denne Verden tør skee! Glæd mig med et Par Ord, men kom heller selv en Dag, sæt Dem paa en Sky, en Solstraale, eller i en Droske, paa Kjøretøiet se es ikke, men kun paa den gode Villie. Rolighed ligger paa Deres Side af Kjøbenhavn, De behøver kun at sætte Dem i en Banevogn til Kjøbenhavn, der holde Drosker, Kudsken veed bestemt hvor Kalkbrænderiet ligger, han kjører af Aleen ned mod Stranden, øst paa, ikke vest, for der ligger Amager; Kudsken spørger da efter "Rolighed" som ligger paa venstre Haand ud for Kruses Bopæl. Nu tusinde Hilsener til Dem og Deres Gemal, 100 til hver af Børnene, lille Marie 200, er det nu rigtigt fordeelt? Lev vel og tag til Takke med et fattigt Brev fra et rigt Hjerte. Ærbødigst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 156-59)