Dato: 1. juli 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Lorenz Frölich
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 1ste Juli 1867.

Kjære Ven!

Det synes mig allerede en lang Tid siden vi mødtes i Paris, siden har Boghandler Reitzel været der og bragt mig Hilsen fra Dem; han var glad ved at have været hos Dem, men beklagede at han ikke havde faaet at see noget Billed af de mange De har til "Eventyr og Historier" han venter imidlertid ganske sikkert i denne Maaned at erholde en Tilsending, det er saa nødvendigt at der kan tages Bestemmelse med Udgivelsen, og her behøves lang Tid hjemme med at bringe til Kundskab og i Orden. Vær endelig saa elskværdig snarest at give hvad De har og temmelig sikkert siig ham Tiden, der følger Mere og Hvormeget. Deres Spørgsmaal til ham om Tiden Waldemar Daa levede kan jeg ikke historisk nøjagtigt besvare, men jeg har tænkt mig at det var under Frederik den 2den eller ved den Tid. Her paa Udstillingen var forrige Aar, da jeg var i Portugal, et stort historisk Billede, der fremstillede Scenen i Historien hvor han med de tre Døttre vandrer som Tigger, bort fra Borreby. Om Kostumet her var correct veed jeg ikke, men jeg har ikke hørt noget Angreb derpaa. Iaar er udkommet hos Alexander Strahan i London, det Hefte Eventyr jeg udgav ifjor, det kaldes i Oversættelsen The Will-o-the-Wesps are in town and other Tales, deri ere et Par vellykkede Billeder, særligt Mosekonen der sidder med de smaa Lygtemænd paa Skjødet; see den og see efter en anden engelsk Udgave fra ifjor: Hans Chr. Andersens Stories for the household, by Dulcken, deri ere 220 Illustrationer; jeg anbefaler ikke disse for at anslaae Ideer hos Dem, disse har De selv rigeligt og langt mere fra Skjønhedens Rige, dog vil det ikke være uden Interesse for Dem at see hvorledes man i Nabolandet legemliggjør mine aandelige Børn. Jeg lægger Dem ret paa Hjertet at Reitzel ret snart faaer en Deel Billeder.

Fra Paris fløi jeg, som De veed til Locle i Jurabjergene, hvor vor Landsmand Jules Jürgensen har et smukt Hjem; hos ham blev jeg i ti Dage, men Overgangen fra Varmen i Paris til tre Graders Kulde og Sneefog i Bjergne bragte mig en følelig Forkjølelse, jeg vovede ikke, som jeg havde tænkt, at flyve ustandselig hjem til Kjøbenhavn og være der den 26 Mai, den kongelige Sølvbryllups Fest, jeg kom først 10 Dage senere, men et Digt jeg skrev i Bjergene, viiste at min Tanke var der og at vor hjertensgode, kjære Konge ogsaa venligt havde mig i Tanke vil De vide af min Udnævnelse. Strax ved Hjemkomsten tog jeg ud til Fredensborg, der var ikke Audiens, jeg var ikke tilsagt, men blev dog strax modtaget og saa hjerteligt, tør jeg næsten sige; hele Dagen blev jeg hos den kongelige Familie, en smuk uforglemmelig Dag. For Øieblikket er jeg i Besøg hos Grosserer Melchiors paa deres smukke Landsted "Rolighed" ved Kalkbrænderiet; om en Ugestid tager jeg til Basnæs og derfra til Glorup; megen Lyst har jeg til at see Udstilligen endnu engang før den sluttes, men der kommer jeg neppe, det vil blive mig for dyrt saaledes at flyve ud, hjem og atter ud og hjem. Hils paa det elskværdigste Deres Frue; jeg beklager endnu at hun var syg den smukke Middag De og hun undte mig. Nu er hun, tør jeg tro, for længe siden vel; Deres lille Datter ligesaa. Hils den fortræffelige Sauvage og tak ham for hans interessante Bog. Hils Kammerherre Wolfhagen, som var høist elskværdig mod mig under Opholdet i Paris. Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 56, 106-07)