Dato: 27. juni 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

582. Til Henriette Collin. ­

Kjære Fru Collin!

Rolighed den 27 Juni 1867.

De lever i Sommer-Solskin paa Landet og i Vandet, har det godt og tænker uforandret hjerteligt paa os Andre som ikke er saa nord paa - Den col­linske Kilde sprudler ogsaa uforandret, snart skal jeg see den! jeg er da endnu, som Brevets Overskrift viser, paa »Rolighed«, og bliver her en otte Dags Tid endnu; imellem seer jeg ind til Byen, hvor der seer tomt ud i Deres Hjem, og ikke livligt i mit hos den ellers skikkelige, men lidt for langsomme, Frøken Hallager; jeg har i Tanke snart at gaae til Basnæs. Her paa »Rolighed« har man imidlertid den Plan at vi, i stor Karavane; Melchiors, Billes, Bloch og jeg, paa Søndag tage til Helsingør, aflægge et lille Besøg i Hellebek hos Collins og Lunds, vende saa igjen tilbage, I Tirsdags var jeg hos Drevsens hvor der var stort Selskab, nemlig Drevsens ældre Broder med Kone, Thiele med Kone, Andreas Aagesen, der, mellem os, saae meget magisteragtig ud, jeg troer neppe barberet, dernæst Marstrand, som faldt i naiv Forundring ved Bordet da jeg efter de mange Skaaler og Taler647 reiste mig op og sagde:

Med Skaaler er Bordet dænget

I Prosa og Poesi.

En Skaal for »Rosenvænget«

og Roserne deri

»Det har De da ikke digtet i dette Øieblik!« spurgte han. »Jo naturligviis!« –»nei, det har De vist sagt før!« udbrød han, »hvor kunde De digte det strax !« Han meente jeg gik med mine Impromtuer opskrevne forud. Drev­sens Broder udbragte en Skaal for Theodor, som han særdeles savnede, og altid havde saa interesant Samtale med om Jagten. Seent skiltes Sel­skabet begunstiget af det skjønneste Veirligt648. Jonas spurgte mig om Berg­søes Digte, der ere tre, fire jeg synes særdeles om, derimod har jeg lidt at bemærke ved de andre, Formen især synes jeg er taget altfor let i vor for­mene Tid; men Bergsøe er en virkelig Digter og det er det Vigtigste. Deres Broder talte jeg med paa Gaden for et Par Dage siden, han saae ret vel ud. Igaar fik jeg Brev fra Jules Jürgensen, han sender Hilsener til »Familien Collin«. selv venter han at være paa Klampenborg i Begyndelsen af Juli. I Locle er Veiret koldt og regnfuldt, han venter Solskins Dage her oppe i Danmark. Næste Onsdag reiser jo Hjalmar til Paris med Arbeiderforenin­gen. Jonas har jeg længe ikke seet og veed ei om han er i Byen eller paa Hellebæk. Om dette mit Brev med sin jevne Adresse, naaer Dem er jeg i Uvished om, men lad det nu flyve ud! fra Christi-Hornemann kan jeg hilse, hun og Gemal vare ogsaa hos Drevsens i Tirsdags og kom virkeligt ikke senere end eet Qvarteer efter Indbydelses Tiden. Mon hun ikke læn­ger er saa god en Moder som før, efter som hun saa tidligt kan skille sig fra Børnene.

Deres hjerteligst ærbødige

H. C. Andersen.

Hilsen til Husbond, Søn, Datter og Svoger, item Familien Lund.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost