Dato: 24. juni 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Rolighed ved Kalkbrænderiet den 24 Juni 1867.

Kjære Fru Scavenius!

Inderlig Tak for Deres kjærkomne Brev; De er altsaa nu med Frøken Luzia, maaske endogsaa med den kjære Otto, paa Basnæs; hvor hen jeg længes i hvor fortræffeligt jeg end har det. Melchiors ere mageløse gode og opmærksomme mod mig; jeg har Alt hvad Velstand og god Villie kan forskaffe. Da jeg var paa Fredensborg vidste jeg ikke naar Deres Naade vilde og kunde see mig paa Basnæs og paa H. M. Kongens Spørgsmaal om hvor længe jeg blev ved Kjøbenhavn, før jeg tog længere ud paa

Landet, svarede jeg 14 Dage; Kongen var da saa naadig at sige at jeg skulde blive kaldet til Fredensborg medens Storfyrsten var derm og jeg bad Excellensen Oxholm om at erindre mig med en Tilsigelse. Der er nu gaaet over 8 Dage siden, jeg har Intet hørt og er i en Slags Forlegenhed, kan ikke tage bort før i det mindste den af mig opgivne Tid er udrundet; hertil kommer nu Melchiors venlige Forundring over at jeg saa snart vilde forlade dem og de have, Mand og Frue, saa smukt og hjerteligt bedet mig at blive en god Uges Tid endnu at jeg ikke har kunnet vægre mig, i hvor inderlig jeg ogsaa ønsker snart at være paa Basnæs. I dag er det den 24 Juni, der vil altsaa gaae ganske lidt ind i næste Maaned før jeg kan flyve afsted, men er Deres Naade da paa Basnæs, veed jeg jo og troer der paa, at jeg er ligesaa velkommen, som om jeg kom i Dag. Grev Moltke=Hvitfeldt har et Par Gange været paa Rolighed, han synes godt om Familien Melchiors der tilvisse ere høist elskelige, ædle og veltænkende Mennesker. Jeg har den smukkeste Udsigt her i Huset, seer over Sundet til den svenske Kyst. Eet Eventyr og én Historie har jeg skrevet her det er jo ikke den digteriske Frugtbarhed som paa Basnæs, men dog altid Noget at bringe med, Grev Holsteins har jeg ikke besøgt da jeg er angest for Skarlagensfeber, men nu er nok Sygdommen i bortgaaende. Til Boller kommer jeg ikke i Sommer, det jeg havde glædet mig til; Grevinden er nok i Dag, eller igaar, indtruffet til Kjøbenhavn for at indkjøbe til Udstyr; Boller selv skal pyntes og pudses, i det at de unge Folk nok allerede i September der skulle flytte ind. I August naar Grevinde Moltke-Hvitfeldt kommer til Glorup, tænker jeg at være der. Hvilke Planer har Deres Naade for Sommeren og naar skal jeg tænke paa Brudevisen? bliver den at synge paa Basnæs eller Borreby, det vilde jeg gjerne vide. De hjerteligste Hilsener til Deres Naade og Børn. I stor Taknemlighed og Ærbødighed H.C. Andersen E. S. Jeg tillader mig at skrive før min Ankomst.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus