Dato: 27. maj 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

[med JCs håndskrift: 27.5.1868]

Kjære Ven

Imorges blev jeg overrasket og glædet ved at faae Brev fra Dig! det var saa ungt saa friskt og sundt, godt Humeur skinnede fra hver Linie. Jeg beundrer Dig at Du gik hen at see Mulatten og det i Casino og i den Varme. Det er en Lykke at Du ikke selv blev Mulat, det vil sige Mulatten Paléme, det man jo let kan blive i en saadan Hede; Paleme som Du i dit Brev giver et Tillægs Navn, som ikke kan anvendes paa os to. Jeg fik ved dit "gode Humeur Brev" Længsel efter Dig, Lyst til ret at sladdre med Dig. Nu ville vi vist bedre harmonere paa Reise end før, Du bliver ældre, jeg bliver yngere, man passer altid bedst i lige Alder.

Efter alle Breve jeg har faaet, var nok Frøken Theil som Cicilea forfærdelig; alle Stropher har hun nok begyndt presto og saa døde de som i Andante. Der er nok Forlovelses Smitsot i Kjøbenhavn, hvert Brev jeg faaer, giver Dryp paa Dryp med Forlovede! Ogsaa Fritz Hartmann har givet sig hen. Kjære Jonas, lad os to vente lidt, man er kun eengang ung og har Præsten sagt "Amen" saa er man med Eet stadig Familiefader, og for Dig vil det være en Uret mod Frøer og Snegle. - Men nu om Reise! om Opholdet i Odense og Oplæsningen der har Du vist nok læst og hørt; om Opholdet i Amsterdam vil Du snart fuldstændigt, / om Du bryder Dig derom, høre af Wilhelm Boye, som vist i disse Dage er vendt tilbage; han har nok, efter et Brev fra Brandt til mig, tilbragt en Uges tid hos een af mine Venner Digteren van Kneppelhout, der skal have et smukt Hjem paa det "hemmelske Berg" ved Arnheim. Jeg kom til at synes godt om Boye og han var ogsaa afholdt af Brandt. Over Gent kom jeg til Paris og boede meget godt i Rue Rivoli paa anden Sal, var daglig sammen med Einar der var et heelt andet Menneske end hjemme, fuld af Livs Glæde, Modtagelighed for Fornøielse, han tumlede sig meget og da han jo nu ogsaa, vist nok, er hjemme (just i Dag fik jeg Brev fra ham, at han tænkte at være i Rosenvænget i Paasketiden) vil han kunde fortælle Dig en Deel. Han nød Paris saa godt at han fortjener at komme der igjen og hvor saae han rask ud! hils ham ret hjerteligt fra mig. Paris var imidlertid ikke for mig hvad det var ifjor under Udstillingens Tiden; jeg lagde Veien derfra over Dijon hvor jeg kom som kogt af Sol-Varme; hele Dagen havde jeg kjørt; næste Morgen besøgte din Ven Mr: Drouet, som glad tog mod mig / og med stor Interesse talte om Dig, han viiste mig din Haandskrift og yttrede Lyst til at besøge Danmark. Jeg var iøvrigt saa overvældet af Varmen at jeg maatte bestille en Vogn for at naae Hotellet, han var imidlertid saa elskværdig at følge ned, kjørte mig først til Musæet hvor jeg saae de burgundiske Hertugers Sarcophager og et Par interessante Billeder. Han havde nogle Sager til Dig og bad mig opgive hvor paa Reisen han kunde sende mig disse, de vare nok ikke pakket ind og jeg vilde afsted om Eftermiddagen. Jeg skrev ham til igaar at jeg var i Geneve, blev her Ugen ud, gav ham min Adresse og lovede at besørge hvad han havde, naar jeg fik det før min Afreise og havde Lov, ved Grændserne at aabne for Sagerne. Jeg veed nu ikke om han sender disse! - Det var et langsommeligt Tog, der gives intet andet, fra Dijon til Neuchatel, men een af de meest romantiske Jernbaneveie har man at passere, Vogntoget snoer sig i Høiden som en Slange over Klipperne og gjennem Tunneler. At jeg paa Banegaarden i Neuchatel faldt og slog Albue og Knæ blodige saa at jeg i to Dage maatte forholde mig stille i Hotellet har jeg mældt din Fader og Du kjender den Historie. / I Løverdags Middag kom jeg her til Jules Jürgensens Landsted, det ligger lidt oven for Genf, det er neppe 10 Minutter derned at gaae, men efter Klokken 9 om Morgenen og før 7 om Aftenen er det ikke mueligt at vove sig ud, Luften er som en Ild; jeg gaaer i de meest indvendige Stykker om i min halv mørke Stue, sidder saaledes og skriver, eller ligger paa Sengen. Jeg gruer for Reisen herfra, dersom ikke der kommer en frisk Luftning i denne afrikanske Ørken-Varme. Af et Brev fra Jylland fik jeg Beskrivelse af Baronesse Stampes Begravelse; Sangeren Mayer sang nok smukt i Kirken. Efter et Udtryk i din Moders Brev skal nok Jonna igjen have en Lille, gid at det dog endelig maa blive en Søn, sund og levende, nu staaer jo Nysøe-Port aaben for en Stamherre. I disse Dage har nok Carl Bloch Bryllup i al Stilhed; jeg har ikke hørt et Ord fra ham; vil Du sende ham vedlagte lille Epistel. Hils dine Forældre og din Søster. Seer Du Maleren Lunds Frue, da siig hende Tak for hendes Brev, hun skal høre fra mig før jeg forlader Schweiz. Vær ung og glad, men stød ikke Hul paa Knæene, som din Ven

H. C. Andersen.

[Tilføjelse i margenen s.3:]

Jules Jürgensen beder mig hilse Dig, dine Forældre, Louise &

[Tilføjelse i margenen s.4:]

Hils den kjære gamle Theodor!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 104-07)