Dato: 11. maj 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Neuchatel den 11 Mai 1867.

Kjære Fru Melchior!

Iaftes, mod Midnat kom jeg her til Neufchatel og aander den første Bjergluft, seer fra min Balcon hen over Søen til den sneebedækte Bjergrække. Jeg forlod i forgaars Paris og deelte den lange Reise ved at overnatte i Dijon, dog har Reisen i denne Varme været noget trættende, men af uendelig Storhed var Farten iaftes hen over og gjennem Jurabjergene; Jernbane Skinnerne ligge tæt ved Randen af Afgrunden og jeg saae ned i den dybe Dal, som laae saa drømmende i Maaneskins Belysning; Lysene glimrede frem fra Husene dernede; Tunel fulgte paa Tunel, jeg tænkte flere Gange "heller at styrte ned i Afgrunden med Guds klare Himmel over sig end at begraves herinde i Fjeldene". Jeg bliver til overmorgen (Mandag) hernede, reiser saa op til Locle, hvor vor Landsmand Jules Jürgensen boer og af hvem jeg er indbudt, der skrev jeg 1833 min Digtning Agnete og Havmanden, nu kommer jeg der 34 Aar ældre. Der er koldt endnu deroppe, jeg skal gaae i Snee og have Varme fra Kakkelovnen. Jeg bliver fra Mandag til Mandag, glæd mig i de Dage med et Brev adresseret til mig i Locle, Canton Neuchatal, Suisse.. Jeg havde bestemt at være i Kjøbenhavn til "Sølvbrylluppet" og det kan endnu skee, men da maa jeg, uden at see mig videre om, iilsom tage hjem nu Mandag 8te Dage fra Locle til Kjøbenhavn og kan da være der den 25de, men jeg tænker nu, maaskee bliver der ingen store Festligheder, ingen hvortil jeg tør vente at blive indbudt og var det Tilfældet, da var det noget flaut for mig at bryde mit Ophold her, for at komme hjem og ikke være med. Skriv mig endelig til om hvad der er paatænkt, eller om det Hele gaaer stille af, da bliver jeg endnu en 8 a 14 Dage længere hvor jeg er og kommer saaledes først hjem ved Udgangen af Mai eller ind i Juni, jeg har det saa særdeles godt her, Deres Brev vil bestemme mig [overstreget: for største Deelen] til at blive eller reise. Jeg talte i Paris med Kong Georg af Grækenland, han var meget elskværdig og hjertelig, som altid; han kommer nok først til Kjøbenhavn den 25de Mai, naar Dronningen kommer veed jeg ikke. De har vel i Meddelelserne fra Paris seet at Skandinaverne der arrangerede igjen en smuk Fest for mig [tilføjet i margin: Send mig, udklippet af Dagbladet, hvad der meddeles om denne Fest]; der var trykt paa Dansk en Sang, til mig, en Herre af den svenske Legation læste et smukt svensk Digt til mig, ligesom blev læst et svensk Digt til Danmark. Kammerherre Wolfhagen udbragte Skaalen for Kong Christian den IX og Kong Carl. Ingen af den danske Legation hædrede Festen med deres Nærværelse, Bille sagde mig imidlertid senere at han havde faaet Indbydelsen for seent til at kunne komme. Watt saae jeg jævnlig under mit Ophold og han var altid meget opmærksom og elskværdig mod mig; jeg maa ogsaa rose alle Landsmænd! Jeg fik uendelig mange Indbydelser af Engelændere, det var næsten for meget af det Gode. Jeg var hele Dagen i Bevægelse og saa træt om Aftenen at jeg næsten altid søgte hjem og kom ikke i Theatret. En Dag kom jeg i Udstillings Bygningen Klokken 11, man sagde at Kongen af Grækenland kom Kl 12, men han kom slet ikke den Dag; jeg gik der fra 11 til 6 om Aftenen, gik idelig, saa at jeg var ødelagt af Træthed og da jeg saa kom ud og vilde til Paris var der ikke en Vogn at opdrive, jeg maatte gaae, vist en halv dansk Miil, jeg var ved at segne, men jeg maatte holde ud og jeg holdt ud. Hils paa det kjærligste Deres Mand og Børn; Deres Svigerinde Frøken Jette Melchior, den kjære Bloch, hvis Brev jeg har modtaget. Lad Deres Svigerinde Fru Therese Henriques læse dette Brev og skriv endelig at jeg kan tage en Bestemmelse om Hjemreisen.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

[i marginen, s. 4:]

Hils Bille og hans Frue. Tak for Dagbladet, jeg skriver Dem til fra Le Locle.

[kuvert: Fru D. Melchior. / Adresse: Hr Grosserer Melchior, / 21 Højbroplads / a Copenhague / en Danemarc / franco / H.C. Andersen / poststemplet Neuchatel 11. Mai 67.]

Tekst fra: Niels Oxenvad