Dato: 11. maj 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

577

Til Henriette Collin.

Neuchatel den 11 Mai 1867

Kjære Fru Collin!

Iaftes, mod Midnat, kom jeg her til Neuchatel; Jules Jürgensen som jeg besøger i Locle, indtræffer først paa Mandag og derfor bliver jeg hernede i Sommervarmen to Dage; Alt blomstrer, Alt er grønt; hele Alperækken ligger med Snee, det er et deiligt Skue fra min Balcon ud over den blaagrønne Sø; oppe i Locle kommer jeg igjen ind i Vinteren, der skal jeg have i Kakkelovnen, men naar man veed, jeg kan paa Jernbanen, efter en Fart af 1 1/2 Time være i den varme Sommer, saa er det som en indbildt Vinter man er traadt ind i. Jeg bliver i Locle fra Mandag til Mandag og beder Dem, eller Deres Mand, i den Mellemtid glæde mig med et Par Ord. Sagen er, jeg bestemte at være hjemme til Sølvbrylluppet og det sagde jeg ogsaa til Kronprinsen da jeg reiste, men nu hører jeg aldrig et Ord om Festligheder; jeg veed ikke om Dronningens Hjemreise, veed kun at Kongen af Grækenland indtræffer til Kjøbenhavn den 25 Mai, altsaa Dagen før Festen. Siig mig om hvad der er paatænkt, om De syntes jeg skulde afbryde mit Ophold herude og ile hjem; var der nu ingen Fest hvor til jeg blev indbudt, da var det hvad jeg kalder kun lidt glædeligt at jeg saaledes brød mit Foraars Ophold ude; da blev jeg heller her i Schweitz otte Dage længer og kom ikke hjem før de førsteDage af Juni! Voila! et godt Raad fra de bedste af Vennerne!!! De veed min Adresse Locle, Canton Neuchatel, Suisse (men i Løbet af næste Uge!) Varmen i Paris var i de sidste Dage aldeles voldsom, de lange Strækninger man har at gaae, Vogn var tidt ikke at erholde og een Dag var jeg nær segnet af Mathed.Jeg kjørte ud til Udstillingen og kom der Klokken 11 om Formiddagen, man ventede den græske Konge der Klokken 12, han kom ikke den Dag, jeg og de Andre ventede, jeg gik der fra elleve til sex, gik ideligt, og De kan tænke hvor træt jeg blev og da jeg saa vilde til Paris var ikke en Vogn at opdrive, jeg maatte gaae fra Marsmarken til Palais royal, vist en halv dansk Miil, jeg troede at jeg skulde falde om, men jeg faldt ikke og spiiste med en unævnelig Apetit og var iseng henimod Klokken 10 samme Aften. (Om den smukke Fest for mig af Skandinaverne har De vel læst).Jeg forlod iforgaars Paris, Reisen deelte jeg i to Dage, overnattede i Dijon, men leed dog af den voldsomme Solvarme. Storartet var iaftes, ved Maaneskin, Farten gjennem Jurabjergene, Tunel fulgte Tunel og ofte gik Banetoget; Høiden ved den dybe Afgrund, hele Byer laae under os, Lysene blinkede fra Husene, vi fløi som i en Balon tæt hen over dem i den maaneklare nat. Nu vil jeg da haabe at Jonas er i Hjemmet og at han er i god Bedring. Hils ham hjerteligt! gid at han dog var taget til Paris og kunnet være med mig og hos mig nogle Dage! naar han skriver til Bergsøe bed ham da fortælle at jeg er i Udlandet!, og kan altsaa først ved Hjemkomsten blive bekjendt med hans Bog, da skriver jeg strax. Send mig i det Brev jeg faaer, en Udklipning af hvad der fortælles i et eller andet af Bladene om Festen for mig i Paris. Siig mig Noget om Edgars og Hjalmars Reise til Paris. Jeg er glad at jeg nu er derfra, aldrig har der været mig saa dyrt som denne Gang og hvad fik jeg saa for Pengene, ikke Bedre og ikke AIere end i gamle Dage for neppe det Halve. Watt boer imidlertid meget billigt, men paa Restaurationer, i Caffeer og i Theatene er voldsomt dyrt. Hils Drevsens og Linds. Siig Lind at jeg med Tanken om ham saae paa Usserød Klæde. Hils Louise og Deres Broders.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost