Dato: 7. maj 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Paris den 7 Mai 1867

Kjære Fru Melchior!

Igaar er det 3 Uger siden jeg kom til Paris; imorgen, om Gud vil, reiser jeg til Le Locle i Canton Neuchatel i Schweitz, hvor jeg er indbudt af min Ven, vor Landsmand Jules Jürgensen, glæd mig der med et Brev poste restante. Jeg bliver der i otte Dage og reiser da til Danmark. I de sidste tre Dage have vi en voldsom Varme, det er som om jeg var i Portugal. Udstillingen har jeg daglig besøgt og finder, at Bygningen er særdeles dygtig reist, hver lille Plads er benyttet med Smag og Tanke. - Det er en udmærket Architect. Igaar talte jeg med Kongen af Grækenland, der venligt rakte mig Haanden og takkede mig for det lille Vers jeg har skrevet og endnu pranger over Indgangen fra den græske til den danske Deel. Forleden var en smuk Fest for mig af Skandinaverne; fra den svenske Legation var et Par Herrer, men kun een fra den danske. Moltke har heller ikke denne Gang gjort et Skridt for at jeg kunde komme til Keiseren, en Masse af Danskerne have været, jeg vil ikke bede derom, men var blevet glad om Moltke havde gjort et Skridt for at finde mig den Hæder og Glæde. Flere af Pariser Bladene have smukt og venligt omtalt mit Besøg her, og har jeg ikke i den danske Afdeling fundet Spoer af min Tilværelse, saa har jeg i den engelske og franske seet mine Eventyr udstillede. Jeg indser godt hvor ringe jeg dog er stillet i mit Fædreland. Derfor doppelt Tak de Kjære, som forunde mig Deeltagelse. Hils Deres Mand og Børn, hjerteligst

Deres

H. C. Andersen

[udskrift] Til Fru Melchior

21 Høibroplads

i

Kjøbenhavn

Tekst fra: Niels Oxenvad