Dato: 3. maj 1867
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

574 Fra E. Collin.

Fredag Eftermiddag 3 Maii 67.

Jeg gik idag noget tidlig ud og fik derfor først ved min Hjemkomst fra Sparekassen Deres Brev, saa at det er umuligt at faae det besørget før imor­gen. Jeg skal altsaa gjøre hvad jeg kan; om De faaer Brevet inden den af Dem bestemte Tid, kan jeg ikke indestaae for. Men dette er fordi De gjør saa mange Betingelser, forlanger et Creditiv og paa flere Steder for en saa ringe Sum. Havde De simpelthen skrevet: »send mig 600 francs saa hav­de jeg endnu idag kunnet sende Dem en Vexel; men nu maa jeg jo have en personlig Conference med Privatbankens Directeur. De havde ogsaa, og meget nemmere, kunnet faae Penge hos Jules J :, som har sin egen Ban­qvier i Paris; jeg kunde da strax have remitteret ham en Vexel til Locle eller hvorsomhelst. Men dette Raad kommer jo nu for sildigt; De gjør Dem for mange Sorger med disse Smaabesparelser. De har dernæst sat mig i Forlegenhed med Deres Udtryk: »send mig til vor danske Consul Calon (med ham har Privat banken Forbindelse) et Creditiv paa« etc. Efter Ordene skulde jeg adressere Brevet til denne mig ubekjendte Størrelse, men det vover jeg dog ikke og antager det sikkrest, at sende det under den bekjendte af Dem tidligere opgivne Adresse nemlig Gesandtskabet, som jo vel ialfald kan eftersende Brevet hvis De er reist, eller ialfald sørge for dets Opbevaring.

Jeg sender herved tillige et decouverteret Brev fra Fr. Clara Heinke, som paa Convoluten opgiver sig selv som »Absenderin« og sin Bopæl at være: Berlin: Schöneberger Str. No 32.

Jeg har været noget bekymret, fordi Jonas ikke kom til den ventede Tid –idag havde jeg saavist ventet ham'ndash;da kom der Brev, som opløste Gaa­den. Han har ikke før villet lade os vide, at han har ligget syg i 5 Dage af Guulsot i Wien; nu er han oppe og vil strax hjem; forhaabentlig see vi ham Søndag eller Mandag.–Idag d. 3die Maii have vi Snee; var jeg i Deres Sted blev jeg endnu nogen Tid i Syden, helst i Schweitz.

Stop! jeg seer nu i Slutningen af Brevet: at De »hører efter Brev hos »Calon« og derfor adresserer jeg nu Brevet dertil. Efter afholdt Familieraad afsender jeg disse Ord iaften. Saa vil De da betimelig faae at vide, hvorledes Sagen staaer og at De bestemt kan vente Penge Dagen efter og under samme Adresse.

Jette sidder ved sin Symaskine og hilser. Theodor har i dette Øieblik to

Hunde at passe, af hvilke den Ene gjør (ikke gjøer) paa Gulvet.–Altsaa: tomorrow the liqvidation.

Deres

E. C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost