Dato: 30. april 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

573 Til E. Collin.

Paris den 30 April 1867.

Kjære Ven!

Tak for det tilsendte Brev der rummede Skrivelse fra Dem, Deres Kone, Bergsøe og Fru Ingemann, jeg fik det igaar. Veiret er utilladeligt, i flere Dage har nu Regnen strømmet ned, Gaderne flyde over med rødt Mud­der, det er vanskeligt at faae en Vogn men let at blive kjørt over. I de sidste Dage var dertil en saa ilde Stemning, en idelig Tale om Krig, der hvert Øieblik kunde bryde ud; Flere toge strax afsted, jeg bestemte at reise over­morgen, Torsdag aften; men i Dag er her med eet en stor Freds Forvis­ning[;] om den har Sandhed vil Tiden vise; mine mange Venner plage mig næsten med at blive, Jules Jürgensen vil at jeg skal lægge Veien hjem over Locle og blive hos ham en otte Dages Tid, jeg begynder at være tvivlsom og da jeg jo dog snart maa tage en Bestemmelse, vil jeg lade Tilfældet, eller om jeg i en saa ringe Ting tør sige: lade Vorherre raade. Bliver jeg her mere end 8 Dage og lægger Veien over et Hjørne af Sweits, da har jeg ikke Penge nok, og jeg beder Dem derfor om at sende mig til vor danske Consul Calon i Paris, (med ham har Privatbanken Forbindelse), et Credi­tiv paa omtrent 600 Frank, saaledes at jeg kan hæve hos ham og tillige paa et bestemt Huus i fE: Lausanne hvad jeg vil af denne Sum, eller aldeles lade være dersom jeg ikke behøver disse Penge. Dette mit Brev faaer De senest Fredag Formiddag; kan De sende mig det ordnet samme Aften, da har jeg det Mandag, vis ikke har jeg det senest Tirsdag Formiddag, er det ikke Tilfældet da reiser jeg fra Paris næste Tirsdag aften lige hjem. Sy­nes De at jeg nu, da jeg er herude, skulde anvende saa Meget som det dog bliver paa denne lidt videre Udflugt. Spurgte jeg Deres Kone ad, hun sva­rede ja, veed jeg nok, men jeg synes at denne Reise i det Hele koster for­meget, her er dyrt denne Gang i Paris og jeg beder Dem vare ethvert ungt Menneske der troer at kunne gjøre Reise og Ophold639 her nogenlunde bil­ligt, siig Edgar at han maa være forberedt paa at han ikke slipper ringere cnd 4 a 5 Rdlr Dansk om Dagen medens han er her og da er Theatre og al slig Fornøielse ikke engang deri. Veiret er somsagt forfærdeligt, kun ude paa Udstillingen kan man tilbringe sin Dag i det Tørre, det vil sige naar man kun gaaer i Bygningen; denne udfolder sig meer og meer, jeg er nu ganske hjemme derude og træffe[r] mange Bekjendter fra alle Lande. For­leden talte jeg med Prinds Oscar, i Dag blev jegs tandset af en elegant klædt Dame, hvid og rød som andre Damer, men hendes Mand kulsort, en Ne­ger. Hun tiltalte mig paa svensk-engelsk-tydsk,–et sælsomt blandet Sprog, hun var født svensk men havde glemt Modersmaalet, hun kjendte mig efter Portræt, holdt af mine Skrifter og tillod sig derfor at standse mig hendes sorte Mand var den berømte tragiske Skuespiller Aldridge.–I Dag er jeg med Landsmænd til Middag hos Frøhlichs, imorgen Aften have Scandinaverne indbudt mig, Meningen er nok at jeg skal læse for dem. I flere Pariser Aviser omtales min høie Nærværelse ogsaa H. C. Lumbys. Igaar kom Kong Georg, vi ventede ham i Dag paa Indstillingen, hvor den danske og græske Afdeling ere Naboer, saa at han træder lige fra Grækerne ind til de Danske. Jeg har maatte improvisere to Linier der malede skulle prange overd Ingangs Porten:

»Her Grækenlands Vaaben og Danmarks Flag

Dig hilse og føle dit Hjertes Slag«.

---------------------

Kong Georg kom imidlertid ikke derud i Dag, han reiser iaften strax til London for at see sin Søster, om hvis Befindende Efterretningerne her ikke ere saa gode som hjemmefra. Om tre Dage ventes han her igjen. Mandag og Tirsdag spørger jeg hos Calon om der er Brev og Creditiv til mig, er der ikke da, saa'ndash;hjem!

Drevsen med Frue reiste forleden, imorgen reiser Blom, Conferensraad Lund vender vist ogsaa tilbage. Hils Deres Kone Louise, Jonas, hele Familien.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost