Dato: 22. april 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

571. Til E. Collin.

Paris den 22 April 1867.

Kjære Ven!

Fra Hanover sendte jeg et Brev til Deres Kone, det er vel indtruffet - Nu har jeg allerede været næsten en Uge i Paris. Det var et Par Dage smukt solskins Veir[.] Jeg vandrede om i Sommerklæder under de grønne Træer og saae Blomster i Mængde, nu er her koldt igjen, det blæser voldsomt og den ene Regnbyge følger den anden. Udstillingen træder imidlertid Dag for Dag mere frem, Alt ordner sig der smukt og storartet. Det er som gik man om paa et uhyre Bord mellem kolosalt Nips fra alle Lande. Vi Danske have Indgang sammen med Grækerne, det vil sige samme Port med Indskrift Danmark'ndash;Grækenland føre[r] til vore Afdelinger. I den brede Gang, have de danske Sager Plads paa den ene Side og de svenske paa den anden, her er altid stor Trængsel, men det er for at see de i Nationaldragter fortræffelige Figurer, der fra alle Sverrigs Landsdele her ere stillede op. Vort Snedkerarbeide (Meubler) gjør Lykke; Fru Jerichaus Billeder dominer[e]. ved Indgangen til een af vore Afdelinger opdagede jeg Deres Faders og Schous Buster, de ere i Terracotta, Hr. Alfred Hage pranger i Marmor. Man spurgte mig hvem denne Berømthed var og jeg vidste ikke at sige bedre end: Det er en Mand som kan betale sin Buste. Den svensk norske Afdeling er riig paa Flag, vi have derimod næsten slet ingen. Det er derfor glædeligt at see tre store Danebrog vaie ud for a Portas lille Caffe, her er altid fuldt op af Landsmænd og her kan man faae Rugbrød fra Kjøbenhavn og Spendrups danske Brændeviin. Jules Jürgensen er her fra Locle, han sender Dem og Frue mange Hilsener, jeg spiiste i forgaars hos ham i Grand Hotel hvor han ogsaa havde indbudt sin Ven Etatsraad Hofmann Bang. Igaar var jeg med Kjøbmand Grøn og Frue fra Kjøbenhavn til Middag i samme Hotel indbudt af den Engelænder som staaer for den engelske Afdeling, der vare flere Engelændere og Amerikanere, som i høi Grad udtalte deres Glæde ved at samles med mig, saa at jeg formeligt blev seet paa af hele Selskabet, som en Personlighed, jeg fandt mig ellers ganske godt deri. Storhertuginden af Ingolstein er Navnet paa den nyeste Operette med Offenbachs Musik, det er uanstændigt baade i Text og Musik, det er ideligt Stumper af La belle Helene, men endnu værre Cancan?Tact med mange Trommer. Den nye Opera af Verdy Don Carlos skal være kjedelig, Operaen Mignon endnu mere kjedelig, derimod det ny Drama af Dumas fils: Les Idées de Madame Aubray roses. Her er allerede en Mængde Danske, saaledes Lumby med Søn, Drevsen fra Silkeborg med sin Huusbestyrerinde Fru Jürgensen, jeg har ikke seet dem endnu uagtet de boe i Huset tæt ved mig, Baron Bertouch, Bager Bruun, Hans Puggaard og Meinerts etc. etc.–Jeg har modtaget eet Brev hjemme fra, det kom igaar og var fra Fru Melchior; indeni laae udklippet af Dagbladet Historien om Grundtvig, det er dog virkeligt for galt, kan dog hans blinde Tilhængere ikke endnu see det! Siig til Hartmann han skulde komme her over medens jeg endnu er her, han yttrede Lyst, senere vil her vist blive utaaleligt og Gud veed hvorledes det stiller sig med Fred eller Krig, det seer nok broget ud. Det er, som jeg hører fra Engelændere, meget betænkeligt med Prindsessen af Wales, det syge Been skal være særdeles angrebet, de tale med megen Bedrøvelse derom, Benet frygte de maa sættes af, hun er tilvisse meget elsket. Mon vor Dronning kommer hjem til Sølvbryllupet?, lad mig vide hvad De veed derom, kommer Dronningen ikke da bliver der vel slet ingen Festligheder.–Er Jonas nu vendt tilbage? Naar tænker De paa at tage paa Landet? Jeg synes allerede at det er lang Tid siden at vi vare sammen! Naar kommer Edgar Collin her til - Han vil vist meget billigt kunne faae Bolig i Hotel Prex aux Clercs paa St Michel hvor Watt og Hans Puggaard boer; jeg betaler derimod 6 Frank i fjerde Etage i Hotel Bergers, men den første Nat jeg kom og boede i Grand Hotel, maatte jeg efter først at have givet en preusisk Thaler for Telegram, betale 16 Frankforet lille Værelse i 4de og 2 ½ Frank i Service; der blev jeg da kun Natten over; de øvrige Priser ere omtrent de samme som altid, saa at det i Grunden kun er Værelserne der ere stegne høit i Prisen. Watt har leiet i Maanedsviis og har sit Værelse for omtrent 1 ½ Frank i Døgnet; dette skriver jeg til Underretning for Edgar Collin. Glæd mig snart med Brev; hils Deres Kone, Louise, Jonas, hele Familien; Det vilde dog more Theodor at see alle de Vaaben og Dyre Skikkelser her er. Deilig er en Grotte, hvor Lyset falder ind gjennem Vand med Fiske i, man er som paa Havbunden. Lev hjertelig vel.

Deres hengivne

H.C.Andersen.

[De sidste Linier er skrevet i Margen] .

Efterskrift.

Kammerherre Wolffhagen fortalte mig at han udtrykkelig havde forlangt min og gamle Thomsens Buste til Udstillingen men fik det Svar at de ikke fandtes i Marmor; han skrev igjen at Thomsens maatte være mellem Oldsagerne og at han og jeg vare de meest kjendte her, nu kom da Thomsen i Gips men ikke min, derfor er jeg der ikke, i stedet for min Buste sendte Bissen i Gips Hr. Bjørnstjernes, han representerer nu dansk Literatur i den danske Afdeling, man burde da heller have sendt Heiberg eller Ingemann der ogsaa ere modelerede af Bissen. Marstrands Portræt af Fru Hage og Børnene hvor den ene viser en Moppe frem giver Anledning til mange Bemærkninger af Pariserne.

[ Margen ved S. 6 L. 21. f. tilføjet:] Man gav mig til Borddame den berømte Reisende Bakers Frue, som med sin Mand har besøgt Nilens Kilder, de kom der fra Æqvator.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin